eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Stypendia a rozliczenie roczne

Stypendia a rozliczenie roczne

2007-04-16 13:48

Spora część uczniów i studentów oraz inne osoby (m.in. doktoranci) otrzymują różnego rodzaju stypendia. Przy rozliczaniu swoich dochodów za 2006 rok należy pamiętać, iż niektóre z takich dofinansowań korzystają ze zwolnienia z podatku, inne natomiast trzeba opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zwolnienia od podatku zostały zapisane w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuł ten zawiera 3 rodzaje uzyskanych stypendiów i pomocy materialnych. Zapisane one zostały odpowiednio w ust. 1 pkt 39, 40 i 40b. Zgodnie z nimi wolne od podatku dochodowego są:
  • art. 21 ust. 1 pkt 39 „stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”
  • art. 21 ust. 1 pkt 40 „świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”
  • art. 21 ust. 1 pkt 40b „stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10”

Pamiętać jednak należy, iż zgodnie z art. 21 ust. 10 ustawy o PIT „zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b. Podatnik jest obowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.”

Uzyskane stypendia, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należy wpisać w części zeznań rocznych dotyczących „Innych źródeł”. Pamiętać także należy – iż w przypadku stypendiów uzyskanych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad 380 zł. Zatem, jeżeli student (uczeń) otrzymywał miesięczne stypendium w wysokości np. 400 zł przez 5 miesięcy, to w zeznaniu rocznym wykaże kwotę do opodatkowania w wysokości 100 zł (400 zł – 380 zł = 20 zł x 5 = 100 zł).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.