eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga dla seniora a dodatkowe składniki wynagrodzenia: ryczałt za jazdy lokalne

Ulga dla seniora a dodatkowe składniki wynagrodzenia: ryczałt za jazdy lokalne

2022-03-15 13:44

Ulga dla seniora a dodatkowe składniki wynagrodzenia: ryczałt za jazdy lokalne

Aktywni zawodowo seniorzy mogą nie płacić podatku od uzyskiwanego z pracy wynagrodzenia © sephirot17 - Fotolia.com

Senior, który zrezygnuje z emerytury i będzie nadal aktywny zawodowo, ma prawo do dodatkowego zwolnienia od podatku dochodowego. Tyczy się to wybranych przychodów. Czy mieszczą się tutaj także te, które nie są oskładkowane (np. ryczałt za jazdy lokalne prywatnym samochodem)?

Przeczytaj także: Ulga dla pracujących seniorów. Dla kogo i na jakich zasadach PIT-0 (zerowy PIT dla seniora)

Załóżmy, że firma zatrudnia pracownika, który ukończył 65 lat i złożył oświadczenie o stosowaniu ulgi dla seniora. Zakład pracy obok pensji wypłaca mu dodatkowo ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych.
Ryczałt taki, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949), nie podlega oskładkowaniu. Jest on jednak co do zasady opodatkowany podatkiem dochodowym. Przy obliczaniu zaliczki na podatek zatem wartość takiego ryczałtu należy dobić do przychodu pracownika i od sumy takich różnych składników naliczyć tę daninę.

Polski Ład z dniem 1 stycznia 2022 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził tzw. ulgę dla seniora, która znalazła się w art. 21 ust. 1 pkt 154, a jej szczegóły ustawodawca umieścił w dalszych przepisach art. 21 ustawy o PIT.

fot. sephirot17 - Fotolia.com

Aktywni zawodowo seniorzy mogą nie płacić podatku od uzyskiwanego z pracy wynagrodzenia

Jeśli seniorzy zrezygnują z pobierania świadczeń emerytalnych, wówczas pracodawca nie będzie naliczał podatku zarówno od pensji zasadniczej jak i pozostałych elementów przysługującego im wynagrodzenia.


Ulga dla seniora zwalnia od podatku przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 (tzn. w ramach działalności wykonywanej osobiście), oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skalą podatkową), art. 30c (stawką liniową) albo art. 30ca (dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981),
e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,
f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).

Mówiąc zatem w pewnym uproszczeniu, emeryt, który zaprzestanie pobierać świadczenia emerytalne, a będzie aktywny zawodowo, do zarobków nieprzekraczających 85,5 tys. zł w skali roku nie zapłaci podatku dochodowego – o ile te będą podlegały składkom na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Pracownicy z ustalonym prawem do emerytury podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu od dnia nawiązania stosunku pracy – z tego tytułu. Ten warunek zastosowania zwolnienia od podatku jest zatem spełniony i to nawet wówczas, gdy część przysporzeń uzyskiwanych w ramach zawartego stosunku pracy korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Zdaniem autora fakt wyłączenia u pracownika-emeryta z podstawy wymiaru składek ZUS opisanego ryczałtu z tytułu użytkowania prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych nie pozbawia go prawa do ulgi dla seniora, o ile spełnione są pozostałe warunku uprawniające do tej preferencji. Pracodawca wypłacając ten ryczałt nie powinien zatem naliczać od niego zaliczki na podatek.
Ważne
Ulgę dla seniora płatnik może stosować pod warunkiem, że pracownik złoży mu sporządzone na piśmie oświadczenia, że spełnia warunki do zastosowania zwolnienia. Oświadczenie to pracownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: