eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

2017-06-30 13:20

Umowa zlecenie: stawka godzinowa przekreśla podatek zryczałtowany

Sędzia sportowy płaci podatek wg skali podatkowej © Bacho Foto - Fotolia.com

Tzw. małe zlecenia są rozliczane w sposób szczególny. Podatek od nich jest bowiem liczony w zryczałtowany sposób i nie pomniejszany o odliczenia. Zasady takie stosowane są jednakże tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jednym z warunków jest z góry znana wartość wynagrodzenia, która musi wynikać z umowy.

Przeczytaj także: Zawody sportowe: wynagrodzenie sędziego wg skali podatkowej?

Przychody z umów zlecenie czy o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami są zaliczane do tzw. przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (jeżeli umowa taka zostanie zawarta pomiędzy dwoma osobami prywatnymi, to uzyskane wynagrodzenie z tytułu jej wykonania także jest opodatkowane, niemniej zalicza się do przychodów z innych źródeł; oczywiście gdy zleceniobiorca zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, uzyskane pieniądze zalicza do tego właśnie źródła przychodu).

Generalnie przychody z działalności wykonywanej osobiście są opodatkowane skalą podatkową, zaś zleceniodawca jest tutaj zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy (liczonych od podstawy opodatkowania, czyli dochodu pomniejszonego o przysługujące odliczenia, np. w postaci składek ZUS).

Od reguły tej ustawodawca przewidział wyjątek, który znalazł się w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy. Mianowicie z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu.
Powyższe zatem oznacza, że przy liczeniu podatku nie będą uwzględniane ani koszty uzyskania przychodu, ani też składki na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne, których podstawę naliczenia stanowi to wynagrodzenie.

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

Sędzia sportowy płaci podatek wg skali podatkowej

Sędzia sportowy nie zawiera z klubem umowy na sędziowanie zawodów, z której wynikałaby kwota jego wynagrodzenia. W związku z tym nie można go opodatkować ryczałtowo.


O jakie wynagrodzenie chodzi?
We wskazanym wyjątku mieszczą się
 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (z pewnymi wyjątkami)
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
  - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej

Warunki stosowania stawki ryczałtowej


Aby prawidłowo zastosować wskazany wyjątek w opodatkowaniu, trzeba spełnić przytoczone wcześniej warunki i to łącznie. Tak więc:
 • musi istnieć umowa pomiędzy wypłacającym wynagrodzenie a podmiotem je otrzymującym, z której będzie wynikać kwota należności
 • osoba, z którą zawarta zostanie umowa, nie jest pracownikiem płatnika (czyli nie jest zatrudniona w oparciu o przepisy kodeksu pracy)
 • kwota należności określona w umowie nie może przekraczać 200 zł

Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkuje opodatkowaniem zarobionych pieniędzy na zasadach ogólnych wg skali podatkowej (czyli z uwzględnieniem przysługujących kosztów podatkowych jak i pozostałych odliczeń).

Najprostszy w interpretacji jest warunek drugi. Kiedy pozostałe występują w praktyce? W przypadku umów zleceń ryczałt nie wystąpi, gdy zleceniobiorca zarobi mniej niż 200 zł w danym okresie rozliczeniowym, niemniej w samej umowie zostanie wskazana stawka godzinowa, która po przemnożeniu liczby godzin da kwotę poniżej 200 zł. Ostateczna wysokość wynagrodzenia nie jest tutaj zatem znana na moment zawarcia umowy i z niej wprost nie wynika.
Uwaga W 2017 r. najniższa dopuszczalna stawka godzinowa dla umów zleceń wynosi 13 zł.

Kiedy natomiast nie ma umowy, z której wynikałaby w ogóle wartość wynagrodzenia? Z takim przypadkiem mamy do czynienia m.in. w imprezach sportowych, gdzie sędzia sportowy jest wybierany przez odpowiedni organ nadrzędny i kierowany (delegowany) na określone zawody, zaś koszty jego wynagrodzenia ponosi dany klub sportowy a jego wartość wynika z regulaminu zawodów czy listy ryczałtów sędziowskich (pisaliśmy o tym m.in. w artykule: Zryczałtowany podatek od wynagrodzenia sędziego sportowego?.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: