eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż gruntu bez budynku w podatku VAT

Sprzedaż gruntu bez budynku w podatku VAT

2014-01-10 11:04

Sprzedaż gruntu bez budynku w podatku VAT

Sprzedaż gruntu bez budynku w podatku VAT © Ingo Bartussek - Fotolia.com

Dostawa nieruchomości w części dotyczącej wzniesionych przez nabywcę budynków, nie będzie spełniała definicji dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż sprzedawca nie przeniesie na nabywcę prawa do rozporządzania budynkami jak właściciel. Prawo to pozostaje bowiem po stronie podmiotu, który ten grunt zabudował. Wobec powyższego, przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt, zaś czynność ta nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 17.12.2013 r. nr IPTPP4/443-671/13-4/ALN.

Przeczytaj także: Sprzedaż nieruchomości: wybór opodatkowania VAT

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Gmina jest właścicielem zabudowanej działki gruntu. Właścicielami znajdujących się na niej naniesień budowlanych (parterowy budynek mieszkalny jednorodzinny, częściowo podpiwniczony, wybudowany w latach 50-tych oraz część drugiego budynku mieszkalnego wybudowanego w latach 90-tych) są osoby fizyczne. Budynki te są zasiedlone od początku ich wybudowania. Nie były modernizowane, ani ulepszane. Obecnie gmina przeznacza wyżej opisaną zabudowaną nieruchomość gruntową do sprzedaży w drodze ograniczonego przetargu ustnego (sprzedaż gruntu oraz przeniesienie własności budynku na właścicieli tegoż - budynku). Właściciele budynku użytkują grunt bez podstawy prawnej. Właścicielami budynków są osoby fizyczne. Gmina nie dokona zwrotu wartości budynków przed sprzedażą. Zadano pytanie, czy sprzedaż ta będzie zwolniona z podatku VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
2. eksport towarów;
3. import towarów na terytorium kraju;
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.
Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

fot. Ingo Bartussek - Fotolia.com

Sprzedaż gruntu bez budynku w podatku VAT

Dostawa nieruchomości w części dotyczącej wzniesionych przez nabywcę budynków, nie będzie spełniała definicji dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, gdyż sprzedawca nie przeniesie na nabywcę prawa do rozporządzania budynkami jak właściciel. Prawo to pozostaje bowiem po stronie podmiotu, który ten grunt zabudował. Wobec powyższego, przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt, zaś czynność ta nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.


W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Istota dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy polega na „przeniesieniu prawa” do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie „rozporządzanie towarami jak właściciel” należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do prawnego dysponowania towarem. Przepis ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa na inną stronę, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeśli nie wiązało się to z przeniesieniem własności w sensie cywilistycznym, wskazując na uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Znajduje to wyraz w formule „jak właściciel”, co implikuje możliwość uznania za dostawę towarów również owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą bez względu na to, czy w rzeczywistości w ślad za tym doszło do przeniesienia prawa własności. Należy rozróżnić pojęcie „rozporządzanie towarem jak właściciel” w ujęciu ustawowym i pojęcie własności w ujęciu cywilistycznym.

Zatem zawartego w przytoczonym przepisie wyrażenia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” nie wolno utożsamiać z prawem własności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy definiowaniu wyrażenia „dostawa towarów” akcentuje „własność ekonomiczną” funkcjonującą w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego regulujących przeniesienie prawa własności. W orzeczeniu C-320/88 Staatssecretaris van Financiën v. Shipping and Forwarding Safe B.V. TSUE wyraził pogląd, że „wyrażenie „dostawa towarów” w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel nawet, jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym” (pkt 1), jednak jednocześnie zastrzegł, że „zadaniem sądu krajowego jest określenie w każdym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy, miało miejsce” (pkt 2).

Należy zauważyć, że nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: