eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w podatku PCC

Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w podatku PCC

2014-01-11 06:21

Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w podatku PCC

Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w podatku PCC © Nonwarit - Fotolia.com

Podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do Spółki przez wspólników stanowiło zmianę umowy tej spółki i spowodowało po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstał z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej przez którą należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 03.01.2014 r. nr IBPBII/1/436-276/13/MZ.

Przeczytaj także: Podatek PCC gdy podwyższenie kapitału zakładowego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o. 12 czerwca 2013 r. podjęło uchwałę, na mocy którego nałożono na wspólników równomierne, zwrotne dopłaty do udziałów spółki. Zgodnie z brzmieniem uchwały termin dokonania dopłat oraz ich zamierzonego zwrotu (nie później niż do 31 grudnia 2016 r.) określi zarząd spółki. 20 sierpnia 2013 r. zarząd wezwał wspólników do wniesienia dopłat w terminie do 30 września 2013 r. Pierwsza dopłata w wysokości 1.200,00 zł wpłynęła do Spółki dnia 31 sierpnia 2013 r. W terminie do 14 września 2013 r. zamierzano złożyć deklarację PCC-3 dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych, określając datę dokonania czynności na 31 sierpnia 2013 r., podstawę opodatkowania w wysokości 1.200,00 zł oraz należny podatek w wysokości 0,5% dokonanej dopłaty czyli 6,00 zł. Z postępowaniem takim nie zgodził się urząd skarbowy twierdząc, że obowiązek podatkowy powstał tutaj z chwilą podjęcia stosownej uchwały. Wnioskodawca zadał w związku z powyższym pytanie, czy obowiązek podatkowy w PCC powstał z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o wniesieniu dopłat do udziałów czy w momencie faktycznego ich dokonywania przez poszczególnych wspólników? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

fot. Nonwarit - Fotolia.com

Dopłaty do kapitału spółki z o.o. w podatku PCC

Podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do Spółki przez wspólników stanowiło zmianę umowy tej spółki i spowodowało po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstał z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej przez którą należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat.


W myśl art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.
Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej - uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.
Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Natomiast z treści art. 3 ust 1 pkt 2 tej ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c) ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi kwota dopłat. Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

W myśl art. 178 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, do dopłat tych stosuje się przepisy § 2 oraz art. 179.

Według art. 178 § 2 powyższego Kodeksu, jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych; spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Z kolei – stosownie do art. 179 § 1 ww. Kodeksu – dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Jak wynika z przywołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność wniesienia dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. (…)

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat do Spółki (Wnioskodawcy) przez wspólników stanowiło zmianę umowy tej spółki i spowodowało po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek ten powstał istotnie w oparciu o przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 (a nie pkt 2) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Jednakże – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat. To oznacza, że w opisanym stanie faktycznym obowiązek podatkowy powstał w dniu 12 czerwca 2013 r.

W przedstawionym stanie faktycznym nie można bowiem przyjąć, że momentem dokonania czynności cywilnoprawnej jest dopiero moment faktycznego dokonywania dopłat przez poszczególnych wspólników. Wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, określony w przepisie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych moment powstania obowiązku podatkowego obejmuje również moment podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat. Podjęcie uchwały jako czynność skutkująca zmianą umowy spółki i warunkująca moment powstania obowiązku podatkowego nie jest bowiem zastrzeżona jedynie do uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną (określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zmianą umowy spółki w oparciu o przepis art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy są również dopłaty, do wniesienia których konieczne jest podjęcie stosownej uchwały a zatem dokonanie czynności cywilnoprawnej. Przy czym późniejsze wniesienie dopłat (jak również ewentualne niewykonanie przez wspólnika obowiązku ich wniesienia) nie wpływa na samo powstanie (i moment powstania) obowiązku podatkowego. Tym samym, w przedmiotowej sprawie, moment faktycznego dokonywania dopłat przez poszczególnych wspólników nie ma znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: