eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Wypłata dywidendy dla spółki norweskiej bez podatku u źródła?

Wypłata dywidendy dla spółki norweskiej bez podatku u źródła?

2014-06-25 13:31

Wypłata dywidendy dla spółki norweskiej bez podatku u źródła?

Wypłata dywidendy dla spółki norweskiej bez podatku u źródła? © patpitchaya - Fotolia.com

Wypłacana spółce norweskiej dywidenda może być zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, jeżeli spółka uprawniona do tej dywidendy posiada lub będzie posiadać 25% udziałów (akcji) spółki wypłacającej przez nieprzerwany okres 24 miesięcy, w którym dokonano wypłaty - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 05.06.2014 r. nr ITPB3/423-132/14/AW.

Przeczytaj także: Certyfikaty inwestycyjne to nie udziały w spółce: brak podatku u źródła

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółkę komandytowo-akcyjną tworzą trzej komplementariusze i jeden akcjonariusz – zagraniczna spółka kapitałowa (której akcjonariuszami są komplementariusze). Norweska spółka kapitałowa nabyła akcje wnioskodawcy w grudniu 2013 r. Spółka komandytowo-akcyjna będzie wypłacać swoim wspólnikom dywidendy i zaliczki na dywidendy. Na moment wypłaty dywidendy będzie ona podatnikiem CIT. Uprawnioną do dywidendy jest spółka mająca siedzibę w Norwegii, posiadająca w kapitale spółki wypłacającej udział w wysokości 50% akcji (na podstawie tytułu własności). Spółka norweska nie prowadzi w Polsce żadnej działalności. Wnioskodawca będzie posiadać jej norweski certyfikat rezydencji oraz oświadczenie, że nie korzysta ona ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zadano pytanie, czy wypłacając dywidendę spółce norweskiej płatnik jest obowiązany do pobrania podatku u źródła? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z kolei, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).
Jednocześnie – stosownie do art. 4a pkt 19 omawianej ustawy podatkowej – udział w zysku osób prawnych oznacza również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3 (tj. m.in. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co do zasady, dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z treścią art. 22a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

fot. patpitchaya - Fotolia.com

Wypłata dywidendy dla spółki norweskiej bez podatku u źródła?

Wypłacana spółce norweskiej dywidenda może być zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, jeżeli spółka uprawniona do tej dywidendy posiada lub będzie posiadać 25% udziałów (akcji) spółki wypłacającej przez nieprzerwany okres 24 miesięcy, w którym dokonano wypłaty.


Niemniej jednak regulacja art. 22 ust. 4 tej ustawy przewiduje wyjątek od powyższej reguły. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia – ustanowionym w art. 22 ust. 4a ww. ustawy – jest posiadanie przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziałów (akcji) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Wymóg nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) przez okres dwóch lat w spółce dokonującej wypłat z tytułów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy nie musi być przy tym spełniony w dacie dokonywania tych wypłat. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych korzysta ze zwolnienia również w sytuacji, gdy uzyskujący go podatnik posiada wymagany procent udziałów (akcji) przez okres krótszy niż dwa lata, o ile stan ten nie ulegnie zmianie do momentu upływu wymaganego okresu dwóch lat. W przypadku niedotrzymania tego warunku (posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat) podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystano ze zwolnienia (por. art. 22 ust. 4b ustawy).

Kolejnym warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia – ustanowionym w art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest:
1. posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, na podstawie tytułu własności;
2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
a. własności,
b. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: