eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

2022-03-09 13:23

Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT © fot. mat. prasowe

W chwili, gdy Wielka Brytania przestała być państwem członkowskim UE i przestała być częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przestała ona spełniać warunki do skorzystania ze zwolnienia opodatkowania CIT dywidend otrzymanych od tamtejszych firm - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.03.2022 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.573.2021.1.MK.

Przeczytaj także: Usługi pośrednictwa a podatek u źródła

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca - polska spółka z o.o. od 12 grudnia 2019 r. posiada nieprzerwanie 100% udziałów w spółce Y UK Limited (dalej: „spółka UK”) na podstawie tytułu własności. Spółka UK ma siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii i nie jest polskim rezydentem podatkowym.

Obecnie planowane są wypłaty środków pieniężnych ze spółki UK na rzecz wnioskodawcy. Wypłata dywidendy nie nastąpi wskutek likwidacji spółki UK, nie będą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki UK. Nie znajdzie tutaj też zastosowania art. 22c ustawy o CIT (tzw. mała klauzula).

Spółka zadała pytanie, czy wypłata dywidendy będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT w zw. z art. 20 ust. 14 ustawy o CIT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm. dalej: „ustawy o CIT”),
Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

fot. mat. prasowe

Dywidenda z brytyjskiej spółki z podatkiem CIT

W chwili, gdy Wielka Brytania przestała być państwem członkowskim UE i przestała być częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przestała ona spełniać warunki do skorzystania ze zwolnienia opodatkowania CIT dywidend otrzymanych od tamtejszych firm.


Wobec tego posiadanie siedziby i zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powoduje powstanie nieograniczonego obowiązku podatkowego, tj. opodatkowaniu podlega całość dochodów podatnika niezależnie od miejsca źródeł (w kraju lub za granicą), z którego dochody te zostały uzyskane.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o CIT,
Jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągają również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te łączy się z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatników posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dochodów uzyskanych poza jej terytorium. Regulacja ta dotyczy zatem sytuacji, kiedy określone dochody poddane są różnym jurysdykcjom podatkowym, tj. regulacjom państwa, w którym dochód powstał oraz regulacji państwa rezydencji podatnika. Ponadto nie określa ona katalogu dochodów (przychodów), jakie polski podatnik może uzyskiwać za granicą. Odnosi się bowiem do wszystkich przysporzeń uzyskanych za granicą, które podlegają tam opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast szczególne zasady dotyczą opodatkowania uzyskiwanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
I tak – stosownie do regulacji art. 20 ust. 3 ustawy o CIT,
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w ust. 1, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

W myśl art. 20 ust. 9 ustawy o CIT,
Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka, o której mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jednocześnie regulacja art. 20 ust. 10 ustawy o CIT,
Odliczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, która dokonała odliczenia lub skorzystała ze zwolnienia, jest obowiązana zgodnie z odrębnymi przepisami do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w których dokonała odliczenia lub korzystała ze zwolnienia.

Na mocy art. 20 ust. 11 ustawy o CIT,
Przepisów ust. 2-10 nie stosuje się, jeżeli wypłata dywidendy lub innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych została dokonana w wyniku likwidacji spółki dokonującej wypłaty.

Stosownie do art. 20 ust. 12 ustawy o CIT,
Przepisy ust. 3, 9-11 stosuje się odpowiednio do:
1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z późn. zm.);
2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 3, wypłacanych przez spółki podlegające w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółkom, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przy czym określony w ust. 3 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
3) spółek podlegających w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć również tej części podatku zapłaconego w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego źródła przypisany do zagranicznego zakładu.

Art. 20 ust. 14 ustawy o CIT stanowi, że:
Przepisy ust. 3, 9-11 oraz 15 stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy te mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.

Zgodnie z art. 20 ust. 15 ustawy o CIT,
Odliczenie i zwolnienie, o których mowa w ust. 2 i 3, stosuje się:
1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wynika z tytułu własności;
2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
a) własności,
b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Ponadto stosownie do art. 20 ust. 16 ustawy o CIT,
Przepisu ust. 3 nie stosuje się do dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w części, w jakiej w państwie spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wypłacane z tego tytułu kwoty w jakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.

Należy zwrócić uwagę na wyłączenie zawarte w art. 22c ust. 1 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.),
Przepisów art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia określonego w tych przepisach było:
1) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów;
2) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny.

Wątpliwość Państwa budzi kwestia ustalenia czy wypłaty dywidend z tytułu udziału w zyskach ze spółki UK do Wnioskodawcy będą korzystać ze zwolnienia z CIT na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o CIT w zw. z art. 20 ust. 14 ustawy o CIT.

Na wstępie zaznaczyć należy, że umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE C 384 I z 12.11.2019, str. 1; dalej: „Umowa Brexitowa”) jest to porozumienie o charakterze międzynarodowym, na podstawie którego Wielka Brytania opuściła Unię Europejską – w art. 126 przewiduje, że: „obowiązuje okres przejściowy lub okres wdrażania, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia 2020 r.”. Zgodnie zatem z brzmieniem Umowy Brexitowej, okres przejściowy zakończył się 31 grudnia 2020 r. Wskazać także należy, że Wielka Brytania w myśl Umowy Brexitowej, opuściła Unię Europejską.

Przechodząc na grunt analizowanej sprawy wskazać należy, że warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego określonych przychodów osiągniętych na terytorium Polski jest spełnienie łącznie wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Przy wykładni zakresu przedmiotowego zwolnienia wynikającego z art. 20 ust. 3 ustawy o CIT nie można także pominąć, że przepis ten stanowi implementację art. 4 ust. 1 Dyrektywy Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich (90/435/EWG) i dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej tę pierwszą, zastąpionych dyrektywą Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. Dyrektywa 90/435/EWG wprowadziła wspólne zasady w odniesieniu do płatności z tytułu dywidend i innych form podziału zysku, które powinny być neutralne z punktu widzenia konkurencyjności. Jednocześnie celem tej dyrektywy jest zwolnienie dywidend i innych form podziału zysku, wypłacanych przez spółki zależne na rzecz ich spółek dominujących od podatków potrącanych u źródła dochodu i wyeliminowanie podwójnego opodatkowania takiego dochodu na poziomie spółki dominującej.

Niemniej jednak mając na uwadze fakt, że Wielka Brytania z dniem 1 stycznia 2021 r. przestała być członkiem Unii Europejskiej jak również Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy uznać że w sprawie nie będzie spełniona podstawowa przesłanka, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT dla stosowania zwolnienia, tj. podleganie w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W konsekwencji przewidziane w powyższych dyrektywach przywileje podatkowe przestały obowiązywać w odniesieniu do podmiotów brytyjskich lub operacji z udziałem takich podmiotów. Przykładowo, opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych spółkom brytyjskim, nastąpi na zasadach ogólnych lub z zastosowaniem właściwej umowy o unikaniu opodatkowania, tj. Konwencji zawartej dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).

Należy podkreślić, że wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE nie wpływa na obowiązywanie ww. Konwencji, ponieważ akt ten jest umową bilateralną zawartą w obszarach nieobjętych prawem Unii Europejskiej. Oznacza to, że w stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem, powyższa Konwencja ma status w pełni obowiązujący.

Ponadto zauważyć należy, że art. 20 ust. 14 nie rozszerza zakresu zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. Wskazuje tylko, poprzez odesłanie do załącznika nr 4 ustawy, jakie podmioty są uprawnione do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę przywołane regulacje prawne nie można zgodzić się z argumentami Wnioskodawcy, w których wywodzi, że Spółka spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 20 ust. 3 w zw. z art. 20 ust. 14 ustawy o CIT w odniesieniu do planowanych dywidend wypłacanych na rzecz Wnioskodawcy. Powyższe założenie Spółki jest nieprawidłowe albowiem przeczy temu literalne brzmienie przepisów dotyczących zwolnień z podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend, tj. art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT. Przepis ten jasno określa kto i w jakiej sytuacji może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Co istotne w sprawie, jak wyjaśniono powyżej, skoro Wielka Brytania przestała być państwem członkowskim UE i przestała być częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oznacza to, że nie będą spełnione wszystkie warunki określone w art. 20 ust. 3 ustawy o CIT. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 20 ust. 3 ustawy o CIT przewidujący zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów (przychodów) uzyskanych przez Spółkę z tytułu planowanych wypłat dywidend. Tym samym planowane wypłaty dywidend z tytułu udziału w zyskach spółki ze spółki UK do Wnioskodawcy, rodzą dla Państwa implikacje podatkowe na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: