eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Amortyzacja gdy ulepszony środek trwały

Amortyzacja gdy ulepszony środek trwały

2014-10-07 13:42

Amortyzacja gdy ulepszony środek trwały

Amortyzacja gdy ulepszony środek trwały © sepy - Fotolia.com

Wydatki na sam remont środka trwałego przedsiębiorca odnosi bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak środek trwały będzie podlegał ulepszeniu, ponoszone na ten cel koszty zwiększą jego wartość początkową, gdy w roku przekroczą 3 500 zł.

Przeczytaj także: Kostka brukowa i utwardzenie placu: ulepszenie czy remont?

Jak mówi art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.
Środki trwałe uważa się przy tym za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Niemniej, o ile wspomniana wyżej ustawa mówi, że wydatki na ulepszenie środka trwałego, które przekraczają w ciągu roku 3 500 zł, winny zwiększyć jego wartość początkową, tak nie wyjaśnia, w którym momencie naliczać odpisy amortyzacyjne od nowej – wyższej (bo powiększonej o poniesione wydatki modernizacyjne) kwoty.

fot. sepy - Fotolia.com

Amortyzacja gdy ulepszony środek trwały

Wydatki na sam remont środka trwałego przedsiębiorca odnosi bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak środek trwały będzie podlegał ulepszeniu, ponoszone na ten cel koszty zwiększą jego wartość początkową, gdy w roku przekroczą 3 500 zł.


Jednakże, pomimo tego, że nie wynika to wprost z przepisów, w praktyce przyjęło się stosowanie zasady, zgodnie z którą odpisów amortyzacyjnych od powiększonej wartości początkowej dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia tego zwiększenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (czyli tak samo, jak w przypadku przyjęcia danego składnika majątku do środków trwałych).

Co niezwykle ważne, także po ulepszeniu obowiązuje zasada, że dokonana suma odpisów amortyzacyjnych (a więc zarówno tych sprzed jak i po ulepszeniu) nie może łącznie przekroczyć wartości początkowej ulepszonego środka trwałego (a więc jego „pierwotnej” wartości początkowej powiększonej o wartość dokonanych ulepszeń).

Nie można też zapominać, że ulepszenie już wykorzystywanego w firmie i amortyzowanego środka trwałego nie wpływa na metodę czy stawkę amortyzacyjną – w tym zakresie stosuje się te same zasady amortyzacji, jakie miały miejsce przed ulepszeniem. Ewentualnych zmian można tutaj dokonać na ogólnych zasadach, o których mowa w art. 22i ustawy, a więc od następnego roku podatkowego (kiedy to możliwa jest zmiana stawki amortyzacyjnej – w granicach prawem dopuszczonych, ale nie metody amortyzacji).
Ulepszenie amortyzowanego środka trwałego nie uprawnia podatnika do ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Te bowiem stosuje się jedynie w związku z ulepszeniem środków trwałych dokonanym przed wprowadzeniem ich po raz pierwszy do ewidencji danego podatnika

Przykład
Wartość początkowa środka trwałego (maszyny) wynosiła 60 000 zł, zaś stawka amortyzacji wynikająca z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, to 10% w skali roku. Środek trwały jest amortyzowany metodą liniową. We wrześniu 2014 r. podatnik dokonał jego ulepszenia. Nakłady z tego tytułu wyniosły 36 000 zł. W związku z powyższym podatnik ustalił nową wartość początkową w następujący sposób:
60 000 zł (dotychczasowa wartość początkowa) + 36 000 zł (poniesione nakłady na ulepszenie) = 96 000 zł.
Począwszy od miesiąca października 2014 r. odpisy amortyzacyjne wyniosą:
96 000 zł x 10% / 12 miesięcy= 800 zł.

Zakończenie amortyzacji nastąpi w miesiącu, w którym łączna suma odpisów amortyzacyjnych (a więc sprzed i po ulepszeniu) wyniesie 96 000 zł.

Pomimo, że nakłady na ulepszenie maszyny przekroczyły 30% jej wartości początkowej, przedsiębiorca nie może zastosować do niej indywidualnej stawki amortyzacji.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: