eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie VAT z faktury wystawionej na dane przedsiębiorcy a nie firmy

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na dane przedsiębiorcy a nie firmy

2015-10-21 13:08

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na dane przedsiębiorcy a nie firmy

Faktura VAT © Andrey Popov - Fotolia.com

W praktyce obrotu gospodarczego osoby fizyczne otrzymują niejednokrotnie od usługodawców i sprzedawców faktury wystawione na ich imię i nazwisko, lecz bez podania pełnej nazwy firmy wynikającej z CEIDG. Powstaje pytanie, czy takie faktury dają prawo do odliczenia podatku VAT, czy też nabywca powinien podjąć starania w celu skorygowania otrzymanej faktury.

Przeczytaj także: Walutowa faktura VAT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane na podstawie przepisów regulujących prowadzenie działalności gospodarczej do złożenia wniosku o wpis działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W celu dokonania rejestracji działalności, osoby fizyczne, oprócz podstawowych danych osobowych, wskazują w ewidencji m.in. nazwę firmy.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy od podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa VAT) podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na jej cel lub rezultat. Zgodnie z ust. 2 powołanego przepisu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. Ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy VAT kwotę podatku VAT naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 86 ust. 10b pkt 1 Ustawy VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.
Natomiast art. 106e ust. 1 Ustawy VAT mówi, że faktura VAT dokumentująca transakcję powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b.
Zatem na gruncie Ustawy VAT podatnikiem, który ma prawo do odliczenia podatku naliczonego jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, natomiast prawo do skorzystania z prawa do odliczenia przysługuje jej, jeżeli otrzymała fakturę potwierdzającą transakcję nabycia towarów i usług, zawierającą m.in. imię i nazwisko oraz jej numer NIP.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Faktura VAT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymały faktury VAT wystawiane na imię i nazwisko posługującego się nadanym numerem NIP, bez wskazania nazwy firmy prowadzonej działalności, stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego z tychże faktur.


Przydatne narzędzia:
Wzór faktury

Podsumowując powyższe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które otrzymały faktury VAT wystawiane na imię i nazwisko posługującego się nadanym numerem NIP, bez wskazania nazwy firmy prowadzonej działalności, stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego z tychże faktur.
Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe m.in.
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej z 23 stycznia 2012 r. (sygn. IPTPP1/443-911/11-5/R), w której organ wskazał, że: „na fakturach stanowiących podstawę odliczenia podatku VAT, w sytuacji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą, faktury VAT mogą być wystawiane na imię i nazwisko Wnioskodawcy posługującego się nadanym numerem NIP, bez wskazania nazwy jego działalności” ,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2014 r. (sygn. ILPP2/443-953/12-2/MN), w której organ wskazał, że: „Wnioskodawca może odliczyć podatek od towarów i usług naliczony przy zakupie gruntu z faktury wystawionej na osobę fizyczną XXXX NIP XXXX zam. XXXX, w związku z wprowadzeniem gruntu do ewidencji środków trwałych Przedsiębiorstwa XXXX NIP XXXX zam. XXXX, bowiem spełnione zostały wymogi określone w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.”.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: