eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Firma logistyczna kar umownych nie zaliczy do kosztów podatkowych

Firma logistyczna kar umownych nie zaliczy do kosztów podatkowych

2015-10-12 12:45

Firma logistyczna kar umownych nie zaliczy do kosztów podatkowych

Firma logistyczna kar umownych nie zaliczy do kosztów podatkowych © carloscastilla - Fotolia.com

Firma logistyczna do kosztów podatkowych nie zaliczy odszkodowań zapłaconych w związku z realizacją dostawy towarów z opóźnieniem, niedostarczeniem towarów klientowi (np. ze względu na odmowę przyjęcia przez kontrahenta dostawy towaru po określonym terminie, zagubienie przesyłki), czy dostarczeniem uszkodzonego lub niekompletnego towaru (z uwagi np. na zgniecenie, pęknięcie opakowania towaru, przegrzanie lub przemrożenie transportowanych artykułów spożywczych). Odszkodowania te należne są bowiem z tytułu wadliwie wykonanej usługi - wskazał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18.06.2015 r. nr DD10.8221.43.2015.MZO.

Przeczytaj także: Czynsz najmu lokalu nie jest kosztem uzyskania przychodu?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka zawiera umowy o świadczenie usług logistycznych polegających na przyjęciu i składowaniu towarów kontrahentów w magazynie, kompletowaniu zamówień i załadunku towarów jak też ich dostarczaniu w określonym czasie i miejscu kontrahentom. Czynności te w rzeczywistości wykonują podwykonawcy spółki.

Podczas ich świadczenia może dochodzić do sytuacji skutkujących:
  • zrealizowaniem dostawy towarów z opóźnieniem;
  • niedostarczeniem danej partii towarów klientowi (w tym np. ze względu na odmowę przyjęcia przez kontrahenta dostawy towaru po określonym terminie, zagubienie przesyłki);
  • dostarczeniem uszkodzonego lub niekompletnego towaru (może to być spowodowane np. zgnieceniem, pęknięciem opakowania towaru, przegrzaniem lub przemrożeniem transportowanych artykułów spożywczych).

Powyższe mogą wynikać z warunków pogodowych, trudnych warunków na drogach (zamknięte drogi, wypadki), czyli sytuacji niezależnych od spółki mimo zachowania przez nią należytej staranności.

Niemniej w razie zaistnienia takich sytuacji, spółka ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, zgodnie z postanowieniami zawartych umów. Od ryzyk takich spółka oczywiście jest ubezpieczona. Także zawierane przez nią umowy z podwykonawcami zawierają informacje o roszczenie względem podwykonawcy w tej materii. Zadano pytanie, czy wypłacone przez spółkę odszkodowania ze wskazanych tytułów mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem za koszty uzyskania przychodu można uznać jedynie takie koszty, które zostały poniesione w określonym celu (osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów) i nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 updop.

fot. carloscastilla - Fotolia.com

Firma logistyczna kar umownych nie zaliczy do kosztów podatkowych

Firma logistyczna do kosztów podatkowych nie zaliczy odszkodowań zapłaconych w związku z realizacją dostawy towarów z opóźnieniem, niedostarczeniem towarów klientowi, czy dostarczeniem uszkodzonego lub niekompletnego towaru.


W rozpatrywanej sprawie z racji charakteru opisanych przez Spółkę wydatków zasadne jest dokonanie oceny pod kątem art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Należy zgodzić się ze Spółką, iż w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym rozstrzygnięcia wymaga czy wypłacone przez nią odszkodowania stanowią odszkodowania z tytułu wad wykonanych umów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 22 updop.

Podkreślić należy, że wadliwie wykonana usługa to taka, która została wykonana w sposób niepełny tzn. nie zostały spełnione wszelkie obowiązki ciążące na przewoźniku, w tym obowiązek dostarczenia towaru do miejsca jego przeznaczenia w stanie niezmienionym czy nieuszkodzonym.

W wyroku z dnia 04 września 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 105/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „utrata towarów (niedobory magazynowe), czy uszkodzenia towarów będą (…) nie tyle stratami spółki, ile stanowić mogą nieprawidłowe wykonanie zawartych umów logistycznych lub spedycyjnych”. W dalszej części uzasadnienia Sąd stwierdził, że jeżeli zatem Spółka płaci odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie towarów i ma to związek z nienależytym wykonaniem umowy, to tego rodzaju odszkodowania są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 updop.

Zatem wadę wykonanej usługi będą stanowiły wszelkie skutki nienależytego wykonania umowy w tym uszkodzenia towarów powstałych w transporcie, a także niedostarczenie ich w określonym czasie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: