eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

2017-08-08 13:20

Odliczenie VAT z faktury VAT RR ze spóźnioną zapłatą

Rolnik © David San Segundo - Fotolia

Rolnictwo w podatku VAT jest traktowane w sposób szczególny. Zdecydowana większość rolników nie musi tego podatku rozliczać, mimo że są jego podatnikami. Mogą oni bowiem korzystać ze specjalnego statusu rolnika ryczałtowego. Przedsiębiorca kupujący od takich rolników płody rolne ma natomiast dodatkowe obowiązki.

Przeczytaj także: Jak wykazać fakturę VAT RR w nowym JPK_VAT?

Szczegółowe zasady rozliczeń z rolnikami ryczałtowymi reguluje art. 115 i następne ustawy o VAT. Otóż rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek (czyli dla czynnego podatnika VAT), przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych, zaś stawka tego zryczałtowanego podatku obecnie wynosi 7%.

Zakupy od rolników ryczałtowych również są dokumentowane w szczególny sposób. Fakturę zakupu wystawia tutaj bowiem nabywca a nie dostawca. Musi być ona opatrzona zwrotem „Faktura VT RR” i zawierać ściśle określone elementy (określone w art. 116 ustawy o VAT), w tym m.in. podpisy obu stron transakcji.
Warto wiedzieć
Elementy, które powinna zawierać faktura VAT RR różnią się od elementów wymaganych dla „standardowych” faktur.

W sposób szczególny uregulowane są także reguły zapłaty za takie faktury. Co do zasady te bowiem muszą przyjąć formę przelewu na konto bankowe rolnika. Sama płatność natomiast powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dostawy towaru. Jeżeli warunki nie są spełnione i przykładowo nabywca zapłaci rolnikowi w gotówce - nie będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionej faktury.
Za datę dokonania zapłaty uważa się tutaj datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Jedynie w nielicznych sytuacjach uregulowanie należności może przyjąć inną formę (gdy nabywca jest dla rolnika jednocześnie dostawcą i część kwoty będzie regulowana w drodze kompensaty bądź gdy mamy do czynienia ze spłatą rat pożyczek czy zaliczek udzielonych rolnikowi).

fot. David San Segundo - Fotolia

Rolnik

Rolnictwo w podatku VAT jest traktowane w sposób szczególny


Gdy zapłata z opóźnieniem


Art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, jako jeden z warunków niezbędnych do spełnienia, aby zryczałtowany zwrot podatku wykazany na fakturze VAT RR przekształcił się u nabywcy w podatek naliczony do odliczenia, wskazuje konieczność dokonana zapłaty za produkty rolne na rachunek bankowy nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności.

Czy zatem opóźnienie w płatności oraz brak stosownej umowy o wydłużeniu terminu płatności, przekreśla prawo do odliczenia podatku wykazanego na fakturze VAT RR? Do tej pory takie stanowisko było reprezentowane przez fiskusa. Może ono jednak ulec zmianie na skutek interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20.04.2017 r. nr IPPP2/4441-26/14-5/17-S/AM. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że fiskus nie zmienił zdania dobrowolnie a pod naporem wyroków sądowych wydanych w tej sprawie, która rozpoczęła się wnioskiem o wydanie interpretacji z dnia 19 lutego 2014 r. (a więc trzy lata temu).
Po przegranej batalii w sądzie organ podatkowy w powyższej interpretacji uznał, że
„(...) Ze wskazanego orzecznictwa wynika, że pozbawienie podatnika ww. uprawnienia wynikającego z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT, w myśl którego zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, mogłoby stanowić ograniczenie przysługującego mu prawa własności, poprzez obarczenie go ekonomicznym ciężarem poniesionej na rzecz rolnika ryczałtowego rekompensaty, jedynie z uwagi na nieterminową zapłatę tej rekompensaty.

Zatem, omawiany przepis art. 116 ust. 6 ustawy o VAT należy rozumieć w ten sposób, że nie pozbawia on podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za nabyte produkty rolne lub usługi, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu.

Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego oraz wytyczne płynące z orzecznictwa do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który wskutek braku środków na koncie lub też nieposiadania rachunku bankowego przez rolnika ryczałtowego pomimo uregulowania płatności z „Faktur VAT RR” za nabyte produkty rolne po wyznaczonym terminie zapłaty, zachowa prawo do odzyskania kwoty obejmującej zryczałtowany zwrot podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że zryczałtowany zwrot podatku (wynikający z faktur VAT RR) zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w miesiącu dokonania zapłaty nawet w przypadku zapłaty po ustalonym z rolnikiem ryczałtowym terminie należało uznać za prawidłowe.(...)”

Dodajmy, że spółka pytała o to, czy może odliczyć VAT pomimo przekroczenia terminu ustawowego czy też przekroczenia terminu wynikającego z umowy.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: