eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jak wykazać fakturę VAT RR w nowym JPK_VAT?

Jak wykazać fakturę VAT RR w nowym JPK_VAT?

2020-07-21 11:06

Jak wykazać fakturę VAT RR w nowym JPK_VAT?

Faktura VAT RR w JPK_VAT od października 2020 r. © Bacho Foto - Fotolia.com

Z dniem 1 października 2020 r. diametralnej zmianie ulegną zasady składania deklaracji rozliczeniowych VAT oraz raportowanie w zakresie tego podatku. Zniknie bowiem obowiązek składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, które staną się częścią jednolitego pliku kontrolnego. Zmieni się także zakres informacji przesyłanych fiskusowi w ramach pliku JPK_VAT, w tym dotyczących zakupów od rolników ryczałtowych.

Przeczytaj także: Zakupy od rolników ryczałtowych: odliczanie VAT od zaliczek

W nowym JPK_VAT w zakresie faktur VAT-RR konieczne będzie podawanie w polu „NrDostawcy” NIP lub PESEL dostawcy towarów, zaś w polu „DokumentZakupu” wybranie odpowiedniego oznaczenia dowodu, tj. VAT_RR.

Elementy faktury VAT-RR od października 2019


Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:
 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 3. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 4. nazwy nabytych produktów rolnych;
 5. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;
 6. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 7. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 8. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 9. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 10. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 11. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 12. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Faktura taka powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:
"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.".
Zwróć uwagę
Obecnie faktura VAT RR nie musi już zawierać numeru dowodu osobistego dostawcy (czyli rolnika) lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną. Obowiązek ten został zniesiony z dniem 1 września 2019 r.

fot. Bacho Foto - Fotolia.com

Faktura VAT RR w JPK_VAT od października 2020 r.

Od października 2020 r. znikną deklaracje VAT. Wejdą one w skład nowego JPK_VAT. Zmieni się nadto zakres danych przesyłanych w jednolitym pliku kontrolnym. Gdy nabywca dokona zakupu od rolnika ryczałtowego i z tego tytułu wystawi fakturę VAT RR, będzie o tym informował w składanym JPK_VAT w odrębnej pozycji.


Nadto od 1 września 2019 r., faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy (rolnika), wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR, powinna być ona opatrzona, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku faktury elektronicznej za przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR należy przyjąć jej przesłanie w formie elektronicznej.

Faktura VAT RR w nowym JPK_VAT od października 2020 r.


Sposób ujmowania transakcji zakupu od rolników ryczałtowych w nowym JPK_VAT wraz z deklaracją określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.), które zacznie obowiązywać 1 października 2020 r.

W broszurze informacyjnej MF dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją, resort wyjaśnił co następuje:
 • nabycie towaru należy wykazywać (na podstawie wystawionej przez nabywcę faktury VAT RR) w polach K_42 i K_43 jako wartość netto wynikająca z nabycia produktów rolnych oraz wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia, na warunkach określonych w ustawie o VAT,
 • w polu „NrDostawcy” należy wykazać NIP lub PESEL dostawcy towarów (lub usługodawcy),
 • w polu „DokumentZakupu” należy wskazać jako rodzaj dowodu: VAT_RR.

Ważne
Pole „DokumentZakupu” jest polem opcjonalnym, przeznaczonym tylko dla wybranych transakcji, tj. zakupu od podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczenia VAT, zakupu od rolników ryczałtowych, czy dokumentów wewnętrznych (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego z uwagi na zmianę współczynnika). W pozostałych przypadkach pole to pozostaje puste.
.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: