eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Jaki formularz do rozliczenia podatkowego PIT za 2015 r.?

Jaki formularz do rozliczenia podatkowego PIT za 2015 r.?

2015-11-12 13:46

Jaki formularz do rozliczenia podatkowego PIT za 2015 r.?

Jaki formularz do rozliczenia podatkowego PIT za 2015 r.? ©  Pio Si - Fotolia.com

Rok 2016 zbliża się dużymi krokami, a wraz z nim także akcja rozliczeń podatkowych za rok 2015. Podatnicy zatem ponownie staną przed koniecznością rozliczenia się z fiskusem. To winno być dokonane na odpowiednim formularzu, których wachlarz jest spory. Jaki druk wybrać w konkretnym przypadku? - podpowiadamy poniżej.

Przeczytaj także: Zeznanie podatkowe: jak ustalić dochód gdy brak PIT-11 i PIT-8C

W rozliczeniach PIT za rok 2015 ustawodawca postanowił dokonać wymiany części formularzy na ich nowsze wersje. Warto o tym pamiętać, gdyż urząd skarbowy nie przyjmie zeznania sporządzonego na nieprawidłowym rozliczeniu (w tym także co do samej jego wersji).

Formy zryczałtowane - zapłata PIT i złożenie zeznania do 01 lutego 2016 r.


Tradycją już jest, że jako pierwsi rozliczają się ci, którzy podlegają pod ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a więc płacący ryczałt ewidencjonowany, kartę podatkową bądź podatek od osób duchownych opodatkowanych ryczałtem.

Nie zawsze mamy tutaj jednak do czynienia z zeznaniem podatkowym. Otóż kartowicze bądź duchowni składają informację o zapłaconych (w ciągu całego 2015 r.) i odliczonych od podatku składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
Podatnicy opodatkowani kartą podatkową składają informację PIT-16A, zaś duchowni PIT-19A.

Dlaczego nie występuje tutaj „zwykłe” zeznanie podatkowe? Osoby opodatkowane kartą bądź duchowni rozliczający się ryczałtem, nie płacą bowiem podatku od uzyskanego dochodu czy przychodu. Nie ustalają oni samodzielnie podstawy opodatkowania jak też nie ustalają należnego fiskusowi podatku. Z obowiązków tych wyręcza ich właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który w wydanej decyzji określa wysokość daniny (którą oczywiście trzeba przekazywać w trakcie roku za poszczególne okresy rozliczeniowe, a nie dopiero po jego zakończeniu).

Podatnicy korzystający z tych uproszczonych form rozliczenia podatków zostali przy tym pozbawieni niemalże wszystkich ulg i odliczeń podatkowych. Podatek płacony do urzędu mogą jedynie pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wartości przysługującej do odliczenia) i właśnie o wysokości tego odliczenia, z którego skorzystali w danym roku podatkowym, są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy.
W opisanych wyżej przypadkach wartość podatku jest ustalana w decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Wartość karty podatkowej zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości miejscowości, w której firma jest prowadzona czy stanu zatrudnienia itp.
W przypadku duchownych natomiast istotna jest ilość mieszkańców parafii, w której pełniona jest posługa.

Pierwszymi podatnikami, którzy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego (do 1 lutego 2016 r.) za rok 2015 są natomiast ryczałtowcy. Przypomnijmy w tym miejscu, że ryczałt ewidencjonowany może przy tym być opłacany z dwóch różnych źródeł przychodu: pozarolnicza działalność gospodarcza oraz tzw. prywatny najem i dzierżawa. Opodatkowaniu ryczałtem podlega przychód a nie dochód.
Przedsiębiorcy podatek ten opłacają wg 6 różnych stawek podatku: 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20% w zależności od tego, co jest przedmiotem konkretnej transakcji. W pewnym uproszczeniu można tutaj przyjąć, że im wyższe byłyby potencjalne koszty uzyskania przychodu, tym niższa jest stawka podatku.

Właśnie dlatego prawo do najniższej stawki ryczałtu mają podatnicy trudniący się handlem (z pewnymi zastrzeżeniami) czy gastronomią. Stawka 5,5% jest zarezerwowana dla usług budowlanych i niektórych transportowych oraz sprzedaży własnych produktów, zaś stawka 8,5% do pozostałych usług, do których nie mają zastosowania inne stawki ryczałtu. 17% podatek płacą natomiast m.in. działający w szeroko rozumianej grupie usług niematerialnych, zaś stawka 20% została przewidziana dla wolnych zawodów. Stawkę 10% stosuje się niezwykle rzadko przy niektórych czynnościach.
Trzeba też pamiętać o wyłączeniach, czyli czynnościach, które bezwzględnie ryczałtem opodatkowane być nie mogą. Ryczałt jest bowiem przewidziany dla małych firm. Ważny jest też limit uzyskiwanych przychodów - 150 000 euro w ciągu roku. Jeżeli w danym roku przychód był wyższy, na następny tej formy opodatkowania wybrać nie można.

Przychody z najmu czy dzierżawy uzyskiwane poza działalnością gospodarczą, czyli tzw. najmu prywatnego, podlegają natomiast opodatkowaniu stawką 8,5%. Co ważne, tutaj nie ma limitu przychodu (inaczej aniżeli w przypadku firm).
Ryczałtowcy składają zeznanie podatkowe oznaczone symbolem PIT-28, którego niezbędnym załącznikiem jest PIT-28/A bądź PIT-28/B. Ten pierwszy składają prowadzący działalność na własne nazwisko i/lub uzyskujący przychody z prywatnego najmu. PIT-28/B został natomiast przewidziany dla prowadzących działalność w formie spółek osobowych.

Podatnik, który zamierza skorzystać z dodatkowych ulg i odliczeń, a wykazywanych na odrębnych formularzach, do zeznania dołącza także kolejne załączniki oznaczone symbolami PIT/D oraz PIT/O. Pierwszy z wymienionych został przewidziany dla ulg związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych podatnika. Chodzi tutaj o ulgi budowlane czy odsetkową. Obecnie one już nie obowiązują, niemniej część podatników nadal je rozlicza na zasadach tzw. praw nabytych.

Załącznik PIT/O został natomiast przewidziany dla pozostałych ulg (w tym także rozliczanych na zasadach praw nabytych), czyli np. ulgi rehabilitacyjnej, na Internet, darowizn itp.

W urzędzie skarbowym należy oczywiście złożyć komplet takich dokumentów, czyli zeznanie podatkowe PIT-28 wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Umowa o pracę, zlecenie i o dzieło, renty oraz emerytury na PIT-37


Największą popularnością wśród podatników przy rozliczaniu dochodów za rok 2015 będzie cieszył się tradycyjne PIT-37, składany co do zasady do końca kwietnia roku następnego, a w przypadku PIT-ów 2015 - do 02 maja 2016 r. (jako że 30 kwiecień przypada w sobotę).

Skąd jego duża popularność? Jest on bowiem przeznaczony dla wszystkich tych podatników, którzy uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP. Przypomnijmy, że płatnikiem jest podmiot, który wyręcza podatnika z obowiązku obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek do urzędu skarbowego.
Trzeba przy tym doprecyzować, iż na powyższym formularzu rozlicza się uzyskane w ten sposób dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (występują bowiem kategorie przychodów, od których płatnik pobiera podatek w formie zryczałtowanej).

Wśród najpopularniejszych przychodów wykazywanych na PIT-37 można wymienić m.in. przychody z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia i o dzieło zawieranych z przedsiębiorcami, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Opodatkowanie skalą podatkową to z jednej strony stosunkowo wysokie stawki podatku (18% i 32%), z drugiej zaś podatek liczony od dochodu oraz najszerszy zakres stosowania ulg i odliczeń podatkowych przewidzianych w ustawach.

Najczęściej do takiego formularza będą dołączane również PIT/D oraz PIT/O - podobnie jak przy ryczałcie. Obecnie bardzo dużą popularnością wśród podatników cieszy się ulga prorodzinna, pozwalająca zaoszczędzić na podatku nawet kilka tysięcy złotych, gdy podatnik posiada kilkoro pociech. Ulga ta jest rozliczana na formularzu PIT/O. Warto w tym miejscu dodać, że prawo do ulgi prorodzinnej mają jedynie podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane skalą podatkową.

Podatek z firmy liczony od dochodu na PIT-36 lub PIT-36L


Ryczałt czy karta podatkowa to nie jedyne formy opodatkowania własnego biznesu. Podatek może tutaj bowiem być płacony także od dochodu, wg skali podatkowej bądź stałej stawki liniowej w wysokości 19%.

Skala podatkowa charakteryzuje się progresją podatkową, która powoduje, że wartość podatku rośnie razem z dochodem. I tak stawka tego podatku wynosi 18%, niemniej jedynie do dochodu w wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł - od nadwyżki ponad ten limit trzeba zapłacić podatek 32% (chodzi oczywiście o dochód pomniejszony o przysługujące odliczenia). Występuje tutaj jednak kwota wolna od podatku (3 091 zł) oraz pełny wachlarz ulg i odliczeń podatkowych.

Podatek liniowy jest natomiast liczony wg jednolitej stawki podatku w wysokości 19% bez względu na wartość uzyskanego dochodu. Opodatkowana jest tutaj każda zarobiona złotówka (brak kwoty wolnej). Nadto ta forma opodatkowania pozbawia większości przywilejów dostępnych przy opodatkowaniu skalą.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: