eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

2016-01-15 13:01

Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu ©  sebra - Fotolia.com

Spółka, która poniosła stratę podatkową przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, będzie mogła ją rozliczyć po rozwiązaniu tej grupy. Czas, w którym spółka należała do Podatkowej Grupy Kapitałowej, nie będzie przy tym brany pod uwagę przy liczeniu 5-letniego okresu, w którym stratę podatkową można rozliczyć - potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 04.01.2016 r. nr IBPB-1-3/4510-550/15/MO.

Przeczytaj także: Podatkowa Grupa Kapitałowa – ryzyka i korzyści

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


We wrześniu 2015 r. wnioskodawczyni oraz spółki od niej zależne zawarły umowę o utworzeniu od dnia 01 stycznia 2016 r. Podatkowej Grupy Kapitałowej, której rok podatkowy pokrywał się będzie z rokiem kalendarzowym.

Na dzień poprzedzający początek pierwszego roku podatkowego przyjętego przez PGK zainteresowana będzie posiadała nierozliczone straty podatkowe z lat ubiegłych, w stosunku do których nie upłynął pięcioletni okres czasu na ich rozliczenie.

Spółka zadała pytanie, czy straty tę będzie mogła rozliczyć po likwidacji Podatkowej Grupy Kapitałowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(...) Zdaniem Wnioskodawcy, będzie uprawniony do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, przy czym dla potrzeb rozliczenia straty przez Spółkę po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitałowej przez Podatkową Grupę Kapitałową, przez „najbliższe kolejno po sobie następujące lata podatkowe”, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, należy rozumieć rok podatkowy Spółki, który rozpocznie się w dniu następującym po dniu, w którym upłynie okres obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, lub w którym Podatkowa Grupa Kapitałowa utraci status podatkowej grupy kapitałowej.

fot. sebra - Fotolia.com

Podatkowa grupa kapitałowa: strata podatkowa w zawieszeniu

Spółka, która poniosła stratę podatkową przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej, będzie mogła ją rozliczyć po rozwiązaniu tej grupy. Czas, w którym spółka należała do Podatkowej Grupy Kapitałowej, nie będzie przy tym brany pod uwagę przy liczeniu 5-letniego okresu, w którym stratę podatkową można rozliczyć.


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty. Jednocześnie, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Natomiast, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Stosownie do art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

W świetle powyższych przepisów nie ulega wątpliwości, że Spółka ma prawo do obniżenia swojego dochodu o poniesioną stratę, w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych po roku, w którym Spółka tę stratę wykazała, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w kontekście utworzenia i funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jedyny przepis, który wprowadza pewne ograniczenie co do możliwości rozliczania strat poniesionych przez spółkę (jako podatnika CIT) przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej jest art. 7a ust. 3 ustawy o CIT. Zgodnie z zasadą wyrażoną w tym przepisie z dochodu Podatkowej Grupy Kapitałowej nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy.

Powyższe przepisy ograniczają zatem prawo Podatkowej Grupy Kapitałowej jako odrębnego podatnika CIT do rozliczenia strat poniesionych przez Spółkę przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej. Natomiast, żaden przepis ustawy o CIT nie ogranicza prawa spółki wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej do rozliczenia - po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej lub po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - strat podatkowych poniesionych przez tę spółkę przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej.

W świetle powyższego, bezsprzecznym jest, że po upływie okresu obowiązywania umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej lub po utracie przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka zachowa prawo do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej i będzie ona uprawniona do rozliczenia tych strat zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, przez najbliższe kolejno po sobie następujące pięć lat podatkowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatkowych grup kapitałowych. Dla poszczególnych spółek tworzących grupę:
• dzień poprzedzający początek roku podatkowego przyjętego przez grupę jest dniem kończącym rok podatkowy tych spółek,
• dzień następujący po dniu, w którym upłynął okres obowiązywania umowy lub w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem, rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek.

 

1 2

następna

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: