eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Ojciec mający władzę rodzicielską ma prawo do połowy ulgi na dzieci

Ojciec mający władzę rodzicielską ma prawo do połowy ulgi na dzieci

2016-01-18 13:33

Ojciec mający władzę rodzicielską ma prawo do połowy ulgi na dzieci

PIT © serq - Fotolia.com

Prawo do ulgi prorodzinnej nie jest uzależnione od liczby dni, które rodzic fizycznie spędził z dzieckiem, lecz od wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli zatem władza rodzicielska była wykonywana przez obojga rodziców, oraz brak jest zgodnych ustaleń z ojcem dzieci co do podziału kwoty odliczenia w proporcji innej niż w częściach równych, matka mieszkająca z nimi odliczyć może jedynie połowę jej limitu - uznał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 18.11.2015 r. nr DD3.8222.2.392.2015.IMD.

Przeczytaj także: Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni rozwiodła się z mężem w 2009 r., z którym ma dwóch synów. Dzieci mieszkają z zainteresowaną, zaś ojciec został zobowiązany do płacenia alimentów. Mieszka on z partnerką, z którą również ma dwójkę dzieci.

W 2012 r. wnioskodawczyni przeprowadziła się do innej miejscowości, wskutek czego spotkania ojca z synami zostały istotnie ograniczone z uwagi na odległość pomiędzy ich miejscami zamieszkania (wcześniej zabierał on dzieci do siebie co drugi weekend). Dzieci widza się z ojcem przy okazji odwiedzin babci (teściowej wnioskodawczyni) bądź jadą w odwiedziny do ojca. U babci synowie są średnio raz w miesiącu zaś do ojca jadą raz na kwartał, gdzie spędzają ok. 3 dni. Raz w roku spędzają też z ojcem 2 tygodnie wakacji.

Wnioskodawczyni nie może dojść do porozumienia z ex-mężem w sprawie odliczenia ulgi na dzieci. Ojciec dzieci odlicza połowę jej wartości podkreślając, że płaci alimenty i nie ma ograniczonych praw rodzicielskich. Niemniej to zainteresowana sprawuje nad nimi faktyczną opiekę przez cały rok, jak też łoży na ich utrzymanie, jako że kwoty alimentów nie starczają na pokrycie wszystkich potrzeb. W związku z tym wnioskodawczyni zadała pytanie, czy ulgę na dzieci (w latach 2013-2014) może odliczyć w pełnej wysokości? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zasady korzystania z ulgi na dzieci określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”.

fot. serq - Fotolia.com

PIT

Prawo do ulgi prorodzinnej nie jest uzależnione od liczby dni, które rodzic fizycznie spędził z dzieckiem, lecz od wykonywania władzy rodzicielskiej. Jeżeli zatem władza rodzicielska była wykonywana przez obojga rodziców, oraz brak jest zgodnych ustaleń z ojcem dzieci co do podziału kwoty odliczenia w proporcji innej niż w częściach równych, matka mieszkająca z nimi odliczyć może jedynie połowę jej limitu.


Na podstawie ust. 1 tego artykułu, od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę ulgi obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:
1. wykonywał władzę rodzicielską;
2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z ust. 2, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:
1. jednego małoletniego dziecka - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, jeżeli dochody podatnika:
a. pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
b. niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;
2. dwojga małoletnich dzieci - kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na każde dziecko.
3. trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota stanowiąca:
a. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
b. 1/4 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na trzecie dziecko,
c. 1/3 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, na czwarte i każde kolejne dziecko.

Gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników - stosownie do art. 27f ust. 3 ustawy PIT - przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: