eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ważne zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów 2016

Ważne zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów 2016

2016-04-12 13:35

Ważne zmiany w prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów 2016

Księgowość © Andrey Popov - Fotolia.com

Dnia 8 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z którymi powinien zapoznać się każdy, kto urządzenie takie prowadzi. Nowe regulacje dostosowują m.in. prowadzenie księgi zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązującą od początku tego roku.

Przeczytaj także: Od lipca 2018 r. księgi, faktury i wyciągi bankowe do fiskusa elektronicznie

Karty przychodów pracowników


Zgodnie ze znowelizowanym §5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (dalej rozporządzenie lub rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi), dokonano technicznych zmian tyczących się kart przychodów pracowników.
Z przepisu zniknęły skróty „NIP” i PESEL. Dodatkowo końcówka regulacji zmieniła brzmienie z „urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego” na „urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania”.

Są to zatem zmiany czysto techniczne.

Likwidacja przepisów regulujących zatory płatniczne.


Ustawodawca uchylił także § 12 ust. 3 pkt 1a i 1b, § 12 ust. 4a, § 26a oraz § 29 ust. 4a-4c rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi, które odnosiły się do zasad dokonywania korekt na podstawie przepisów o tzw. „zatorach płatniczych”.

Przypomnijmy, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. podatnik, który w określonym terminie nie uregulował swoich zobowiązań - zaliczonych do kosztów podatkowych, musiał na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonać ich wyksięgowania z tych kosztów.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Księgowość

Dnia 8 kwietnia 2016 r. weszły w życie zmiany w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Szczegóły w tym zakresie dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów regulowały właśnie przytoczone wyżej przepisy rozporządzenia. W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2015 r. art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulacje te stały się zbędne i ustawodawca je uchylił (jednakże z tym zastrzeżeniem, że § 2 rozporządzenia zmieniającego przewiduje dalsze stosowanie tych przepisów do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2016 r. dokonali zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów albo zwiększenia przychodów i po 31 grudnia 2015 r. stali się uprawnieni do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów - czyli ich ponownej korekty wskutek uregulowania swoich zobowiązań).

Warto też dodać, iż z uchyleniem tych przepisów wiąże się nowelizacja §28 ust. 2 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi, w którym to usunięto tę część przepisu, która odnosiła się do obowiązku wykazywania w spisie z natury wartości pomniejszenia z tytułu korekt spowodowanych „zatorami płatniczymi”, o którym mowa w §29 rozporządzenia.

Zmiany w spisie z natury


A skoro mowa jest o spisie z natury, warto opisać zmiany w regulacjach go dotyczących.
W §27 ust. 1 ustawodawca dodał, że spis taki należy sporządzić w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dodano także ust. 1a do tej regulacji wskazujący, że obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Podatnicy, którzy utracili w trakcie roku prawo do zryczałtowanych form opodatkowania, czyli ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej, są bowiem obowiązani zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której to dochód ustala się m.in. z uwzględnieniem różnic remanentowych. Ustawodawca zatem postanowił wprost umieścić obowiązek sporządzenia spisu z natury na tę okoliczność w rozporządzeniu.

Druga z opisanych zmian zwalnia natomiast z obowiązku sporządzania dwóch spisów z natury, tj. na 31 grudnia i 1 stycznia następnego roku podatkowego. W praktyce jest to bowiem ten sam spis z natury, tylko różnie datowany.

Księga podatkowa prowadzona elektronicznie


Ustawodawca znowelizował także §31 rozporządzenia, który odnosi się do prowadzenia księgi z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
Pierwsza zmiana tyczy się sposobu przechowywania danych.
Przed nowelizacją dane winny być przechowywane wyłącznie na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Po zmianach natomiast należy przechowywać zapisane dane na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

Ustawodawca dał zatem podatnikom dowolność przy wyborze nośników, na których dane mogą być zapisywane.
Druga, równie ważna jak nie ważniejsza zmiana tyczy się zniesienia obowiązku comiesięcznego drukowania zapisów z programu komputerowego.

Do tej pory na koniec każdego miesiąca, najpóźniej do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, podatnicy musieli sporządzać wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wymagana tutaj była zatem forma papierowa. Obecnie obowiązek drukowania elektronicznej księgi został zniesiony.

Nowy wzór KPiR


Zmieniły się także załączniki do rozporządzenia, określające wzory (wraz z objaśnieniami) podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany te wynikają z obowiązującej od początku tego roku ulgi B+R, czyli kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W księdze podatkowej dodano nową kolumnę (numer16, wskutek czego dotychczasowa kolumna o tym numerze, a zawierająca uwagi, otrzymała numer 17). Warto jednak dodać, iż podatnicy w 2016 r. nie mają obowiązku „przejścia” na nowy wzór księgi i mogą stosować dotychczasowy.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: