eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Otrzymanie ubezpieczenia na życie w podatku od spadków i darowizn

Otrzymanie ubezpieczenia na życie w podatku od spadków i darowizn

2016-04-27 13:13

Otrzymanie ubezpieczenia na życie w podatku od spadków i darowizn

Otrzymanie ubezpieczenia na życie w podatku od spadków i darowizn © vege - Fotolia.com

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają jedynie czynności wymienione w tej ustawie. Otrzymanie świadczenia pieniężnego ze zbiorowego ubezpieczenia na życie z polisy zmarłego nie jest nabywane tytułem spadku. Stąd nie podlega pod ten podatek - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22.04.2016 r. nr IBPB-2-1/4515-55/16/HK.

Przeczytaj także: Podatek od spadku też się przedawnia

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W sierpniu 2015 r. wnioskodawczyni nabyła prawo do ubezpieczenia na życie po zmarłym w tym roku krewnym. Ubezpieczenie to było zawarte z firmą ubezpieczeniową mieszczącą się w USA. Zainteresowana była jedną z osób uprawnionych do otrzymania środków finansowych z tego tytułu. Po kontakcie z firmą ubezpieczeniową wypłacono jej kwotę 10 200 USD. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy jest z tego tytułu obowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. dziedziczenia.

W myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

fot. vege - Fotolia.com

Otrzymanie ubezpieczenia na życie w podatku od spadków i darowizn

Otrzymanie świadczenia pieniężnego ze zbiorowego ubezpieczenia na życie z polisy zmarłego nie jest nabywane tytułem spadku. Stąd nie podlega pod ten podatek.


Stosownie do art. 2 powołanej ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spadek jest instytucją regulowaną przepisami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.). W myśl art. 922 § 1 tej ustawy prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

Stosownie do § 2 tego przepisu nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułów wymienionych enumeratywnie w art. 1 tej ustawy. Świadczenie pieniężne otrzymane ze zbiorowego ubezpieczenia na życie (z polisy ubezpieczeniowej zmarłego), zgodnie z art. 922 § 2 w powiązaniu z art. 831 § 3 Kodeksu cywilnego nie jest nabyte tytułem spadku, skoro Wnioskodawczyni jest osobą uprawnioną do przejęcia kwoty tego ubezpieczenia. Zatem wypłacona Wnioskodawczyni z towarzystwa ubezpieczeniowego z USA kwota pieniężna z tytułu umowy zbiorowego ubezpieczenia na życie (którym był objęty zmarły) nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Rację ma więc Wnioskodawczyni, że nie jest obowiązana do uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu środków uzyskanych ze zbiorowego ubezpieczenia na życie. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: