eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce komandytowej?

Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce komandytowej?

2016-08-01 13:31

Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce komandytowej?

Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce komandytowej? © zhu difeng - Fotolia.com

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki komandytowej wykazującego zysk nie oznacza powstania po stronie wspólników wierzytelności o wypłatę zysku. Do czasu zgłoszenia żądania podziału i jego wypłaty zysk pozostaje w dyspozycji spółki. Niepodzielony zysk nie jest też pożyczką udzieloną spółce ani dopłatą. Stąd przeznaczenie zysku na fundusz zapasowy nie jest opodatkowane PCC - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28.07.2016 r. nr IBPB-2-1/4514-283/16/PM.

Przeczytaj także: Kapitał zapasowy z zysku spółki jawnej bez podatku PCC

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca - spółka z o.o. spółka komandytowa - zgodnie z postanowieniami umowy może tworzyć fundusz zapasowy lub fundusz rezerwowy jak również inne fundusze prawnie dopuszczalne. 7 marca 2016 r. wspólnicy spółki podjęli uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015, które to wykazywało zysk. Część zysku wspólnicy postanowili przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Zadano pytanie, czy przekazanie zysku na fundusz zapasowy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym podatkowi od czynności cywilnoprawnej podlegają następujące czynności cywilnoprawne:
• umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
• umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
• umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
• umowy dożywocia,
• umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
• ustanowienie hipoteki,
• ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
• umowy depozytu nieprawidłowego,
• umowy spółki.

fot. zhu difeng - Fotolia.com

Podatek PCC od zysku na kapitale zapasowym w spółce komandytowej?

Czynności tej nie można traktować jako pożyczkę od wspólników czy też dopłatą. Stąd PCC od takiego wykorzystania zysku nie ma.


Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 1 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy przepisy ustawy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki osobowej, za zmianę umowy spółki uważa się: wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W myśl art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną,

Obowiązek podatkowy w sytuacji zmiany umowy spółki powstaje – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży na spółce – art. 4 pkt 9 ww. ustawy.

Podstawę opodatkowania – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy – stanowi, przy umowie spółki – jej zmianie:
• przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (lit. b),
• przy dopłatach – kwota dopłat (lit. c),
• przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki (lit. d),
• przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania (lit. e).

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki (jej zmiany), wynosi 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy). (...)

Zasady funkcjonowania spółki komandytowej zostały określone w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.).

Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Ponadto, wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego, przy czym jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika (art. 52 § 1 i 2 ww. Kodeksu).

Samo zatwierdzenie sprawozdania finansowego wykazującego zysk nie oznacza powstania po stronie wspólników wierzytelności o wypłatę zysku. Dopóki wspólnik spółki komandytowej nie zgłosi żądania podziału i wypłaty zysku zysk ten pozostaje w dyspozycji spółki a nie wspólnika, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 123 § 2 Kodeksu, tym samym nie można mówić, że spółka korzystając z zysku otrzymuje od wspólnika wkłady zwiększające majątek spółki lub nieodpłatne świadczenie. Z przyczyn oczywistych niepodzielony zysk nie jest również pożyczką udzieloną spółce przez wspólnika ani też dopłatą.

Wobec powyższego czynność polegająca na przeznaczeniu, zgodnie z uchwałą wspólników Spółki, części wypracowanego przez tą Spółkę zysku na fundusz zapasowy nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez co nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: