eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Ulga internetowa w rozliczeniu PIT za 2016 r.

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT za 2016 r.

2016-11-13 13:36

Ulga internetowa w rozliczeniu PIT za 2016 r.

Ulga internetowa 2016 © Monika Gruszewicz - Fotolia.com

W rozliczeniach PIT za 2016 r. w dalszym ciągu można rozliczać ulgę internetową. Korzysta z niej jednakże coraz mniej podatników. Bynajmniej powodem takiego stanu rzeczy nie jest to, że ludzie przestają korzystać z tzw. sieci. Przepisy po prostu nie pozwalają odliczać jej jednemu podatnikowi więcej, aniżeli przez dwa kolejne lata. Mimo, że odliczyć można nawet 760, faktyczna oszczędność na podatku jest dużo mniejsza.

Przeczytaj także: Zeznania roczne PIT 2016: Ulgi i odliczenia w pigułce

Prawodawca zawarł w ustawie podatkowej stosunkowo skromne przepisy regulujące ulgę internetową.
Regulacje ustawowe mówią, że podstawę opodatkowania obniża się m.in. o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Ustawa wskazuje jedynie górny limit odliczenia. W PIT wykazywane są natomiast faktyczne wydatki na internet, nie więcej aniżeli wskazana kwota.

Co odliczamy w ramach ulgi na internet?


Ulgą objęte są wydatki związane z korzystaniem z sieci Internet. Należy przy pamiętać, iż przepisów w zakresie ulg podatkowych nie interpretuje się rozszerzająco. Stąd Kowalski wypełniając swojego PIT-a w ramach ulgi uwzględni jedynie wydatki związane z samym korzystaniem z Internetu. Odliczyć nie można natomiast innych wydatków, których poniesienie często jest niezbędne do korzystania z sieci, czyli np. zakupu niezbędnych urządzeń technicznych (m.in. routera), montażu sieci internetowej, jej remontu czy konserwację. Odliczyć nie można także opłaty aktywacyjnej za przyłączenie do sieci i innych podobnych wydatków.

Co w takim razie odliczymy? - wszelkie wydatki związane z samym korzystaniem z sieci internet. W rocznym PIT można tutaj zatem wykazać nie tylko wydatki na stały abonament płacony z tytułu użytkowania tej sieci, ale także opłaty za dostęp wdzwaniany czy internet mobilny (i to zarówno w formie abonamentu, jak i płacony za ilość ściągniętych/wysłanych danych) oferowany przez sieci komórkowe jak też wydatki ponoszone na użytkowanie internetu w kafejce internetowej
Nie jest ważne miejsce, z którego podatnik korzysta z Internetu, a jedynie fakt ponoszenia w ciągu roku wydatków na ten cel.

Jak udokumentować ulgę?


Odliczenie obejmuje jedynie wydatki poniesione w danym roku podatkowym na korzystanie z internetu. Oczywiście urzędnicy nie uwierzą nam na słowo. W związku z tym niezbędne są dokumenty potwierdzające poniesienie takich wydatków. O jakie dowody chodzi? Ustawodawca ich nie nazwał, a wskazał jedynie niezbędne ich elementy. I tak na dowodzie potwierdzającym poniesienie wydatku winny znaleźć się co najmniej:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi)
  • dane identyfikujące sprzedającego,
  • rodzaj zakupionego usługi,
  • kwotę zapłaty.

fot. Monika Gruszewicz - Fotolia.com

Ulga internetowa 2016

Mimo, że w ramach ulgi odliczyć można 760 zł, oszczędność na podatku jest dużo mniejsza.


Każdy dowód, który posiada wymienione informacje, stanowi podstawę do ujęcia go w ramach ulgi internetowej. Najczęściej dokumentem takim będzie oczywiście faktura wystawiona zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Mogą go jednak być także inne dokumenty, w postaci chociażby rachunku uproszczonego (który obecnie występuje coraz rzadziej, niemniej nadal się pojawia).

Czy musi być zapłata?


Ustawa mówi wprost, jakie elementy musi zawierać dokument potwierdzający poniesienie wydatków na korzystanie z internetu. Jak nietrudno zauważyć - nie ma tutaj nawet słowa o zapłacie. Stąd pojawia się pytanie, czy np. fakturę niezapłaconą można w ramach ulgi rozliczyć?

Jak nietrudno się domyślić - zapłata jest tutaj niezbędna. W przepisie prawnym określającym samą ulgę ustawodawca wskazał bowiem, iż obejmuje ona wyłącznie wydatki poniesione na korzystanie z Internetu, przy czym owo poniesienie należy rozumieć stricte kasowo, czyli jako zapłatę.

W związku z powyższym podatnik zamierzający skorzystać z odliczenia z jednej strony winien zaopatrzyć się w dokument zawierający wymienione wyżej informacje (np. fakturę), z drugiej zaś dokument potwierdzający faktyczną zapłatę. Potwierdzenie takiej zapłaty może przyjąć tutaj dowolną postać. Może to być np. przelew bankowy, dowód KP wystawiony przez usługodawcę czy bankowe potwierdzenie wpłaty. Wystarczającym wreszcie jest adnotacja o zapłacie dokonana bezpośrednio na fakturze bądź rachunku wystawionych przez sprzedawcę, a informująca o tym, że otrzymał on pieniądze.
Jeżeli posiadane dokumenty nie będą jednoznacznie wskazywać, że dany wydatek został faktycznie poniesiony (a więc np. faktura została zapłacona), w zeznaniu podatkowym jego wartości nie należy uwzględniać.
O odliczeniu decyduje faktyczna zapłata, a nie np. okres, którego dotyczy faktura. W związku z tym faktura dotycząca abonamentu za Internet miesiąca grudnia 2015 r., lecz zapłacona w styczniu roku 2016, podlega odliczeniu w zeznaniu PIT za rok 2016.

E-faktura czyli dokument PDF


W dobie powszechnego internetu i komputeryzacji papierowe faktury VAT wypierają ich elektroniczne odpowiedniki. Dokument taki bardzo często łatwiej sporządzić i dostarczyć klientowi aniżeli fakturę tradycyjną. Proce sten w dużej mierze można wręcz zautomatyzować. Faktury elektroniczne z reguły przyjmują tutaj formę pliku PDF wysyłanego na konto e-mail odpowiedniego użytkownika czy też dostępnego do pobrania z serwera po zalogowaniu się na odpowiedniej stronie.
Dokument taki (czyli faktura elektroniczna) jak najbardziej uprawnia podatnika do skorzystania z odliczenia.

Paragon z kasy fiskalnej to za mało
Paragon fiskalny niewątpliwie potwierdza zakup konkretnego towaru bądź usługi, którą może być np. skorzystanie z internetu w kafejce. Niestety jego posiadacz z ulgi internetowej skorzystać nie może. Paragon z kasy fiskalnej nie spełnia bowiem wymogów nałożonych na dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia. Nie ma na nim bowiem danych nabywcy, a więc podstawowego elementu, który jest wymagany przy tego typu dokumentach.

Jak ustalić wartość przysługującej ulgi internetowej?


Odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki na użytkowanie sieci internet, z tym że górny limit odliczenia wynosi tutaj 760 zł (w skali roku a nie miesiąca). W związku z tym podatnik, którego poniesione w ciągu roku wydatki mieszczą się we wskazanym limicie, odliczy je w pełnej wysokości. Jeżeli zatem dla przykładu podatnik wydał w tym celu kwotę 700 zł - tę wartość wskaże w rozliczeniu podatkowym. Jeżeli jednak wydatki limit przekroczą (wyniosą np. 900 zł), w zeznaniu podatnik wykaże jedynie kwotę 760 zł.
Ulga nie przechodzi na następne lata. W związku z powyższym zarówno niewykorzystana część limitu, jak i nadwyżka poniesionych wydatków w danym roku ponad limit przepadają.

Ulga jest odliczeniem od dochodu, czyli pomniejsza podstawę opodatkowania a nie sam podatek. Dlatego wykazując ją np. w wysokości 700 zł nie należy się spodziewać, że o taką samą wartość spadnie należny podatek dochodowy. Faktyczna oszczędność finansowa zależy od stawek podatku, wg których rozlicza się konkretny podatnik.

Najwięcej zaoszczędzą tutaj płacący 32% stawkę podatku dochodowego (czyli wpadający w drugi próg podatkowy). U nich należny podatek może bowiem zmniejszyć się nawet o 243 zł. Najmniej zaś zyskają ryczałtowcy trudniący się handlem, dla których stawka ryczałtu wynosi 3%. Ci maksymalnie mogą zyskać jedynie 23 zł

Dla większości podatników wartość należnej fiskusowi daniny spadnie natomiast maksymalnie o 137 zł. Wartość ta jest iloczynem kwoty 760 zł i stawki podatku w wysokości 18%, a więc pierwszej stawki podatku przewidzianej w skali podatkowej.

Faktura wystawiona na kilka osób


Gdy wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet ponosi kilka osób warto zadbać o to, aby na dokumencie potwierdzającym ich poniesienie znalazły się dane każdej z nich, czyli aby np. faktura była wystawiona na dane wszystkich odbiorców.

Taki zabieg pozwoli bowiem każdemu z tych odbiorców skorzystać z odliczenia (w części na niego przypadającej). Warto przy tym pamiętać, że każdemu z nich przysługuje odrębnie limit odliczenia w wysokości 760 zł.

Ulga internetowa u małżonków


Powyższy sposób postępowania ma zastosowanie także w przypadku małżonków. Każdy z nich ma bowiem odrębny limit ulgi - i to nawet wówczas, gdy rozliczają się wspólnie, dzięki czemu, jeżeli na fakturze (bądź innym dowodzie zawierającym niezbędne minimum informacji) znajdą się dane obojga z nich, mimo wspólnego wydatku limit odliczenia się podwoi.

W praktyce wprawdzie można spotkać się ze stanowiskiem, że prawo do ulgi przysługuje obojgu małżonkom nawet wówczas, gdy faktura jest wystawiona tylko na jednego z nich, niemniej organy podatkowe twierdzą z reguły co innego. Trzeba też pamiętać, że ewentualne interpretacje podatkowe czy wyroki sądowe wydawane w tej materii, a korzystne dla podatników, tyczą się konkretnej sprawy i nie wiążą fiskusa w innych. Dlatego też zastosowanie się do nich może doprowadzić do sporu z fiskusem, który niekoniecznie sąd musi rozstrzygnąć na korzyść podatnika.
WSA w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 127/08) uznał, że w sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej, wspólnie zamieszkują lokal mieszkalny i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, wspólnie korzystali z sieci Internet oraz pokrywali z majątku wspólnego koszty z tym związane, mogą oboje skorzystać z tejże ulgi nawet wtedy, gdy faktura jest wystawiona tylko na jedno z nich. Orzeczenie jest prawomocne.

WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 04.08.2009 r., sygn. akt I SA/Rz 575/09 przyjął, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, tylko to, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Co za tym idzie, jeżeli jeden z małżonków jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, ma prawo do tej ulgi także wówczas, gdy faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska. To orzeczenie także jest prawomocne.

Ulga internetowa tylko na dwa kolejne lata


Niestety korzystanie z ulgi na internet jest ograniczone w czasie. Danej osobie przysługuje ono wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych i to pod warunkiem, że z ulgi wcześniej nie korzystano.
Art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że ulga internetowa przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał on z tego odliczenia.

W związku z tym podatnik, który z ulgi korzystał przed rozliczeniem za rok 2015, obecnie (czyli w PIT za rok 2016) nie ma już do niej prawa.
Zdaniem Ministra Finansów
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 4454 dotyczącą stosowania znowelizowanych przepisów ulgi internetowej resort finansów wyjaśnił, że ustawodawca nie określił ram czasowych wskazanego w art. 26 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okresu poprzedzającego. W związku z tym przez okres ten należy rozumieć cały zakres czasowy obowiązywania odliczenia (a więc od roku 2004).

Właśnie ta regulacja powoduje, że ulga internetowa straciła na popularności. Dany podatnik może bowiem skorzystać z niej jedynie przez 2 kolejne lata i to pod warunkiem że z odliczenia tego nigdy wcześniej nie korzystał.

Dla kogo odliczenie?


Ulga na Internet jest odliczeniem od dochodu, do którego prawo mają podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Ustawodawca dał do niej prawo także podatnikom płacącym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W takim przypadku o wartość wydatków podlega obniżeniu przychód podlegający opodatkowaniu. Z ulgi zatem mogą skorzystać podatnicy rozliczających się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O, z którego to jest ona następnie przenoszona do zeznania rocznego.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: