eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

2017-03-08 12:55

Składki ZUS i zaliczka na podatek od ekwiwalentu za urlop

Od ekwiwalentu za urlop trzeba zapłacić ZUS i podatek © DenisNata - Fotolia.com

Podstawowym i niezbywalnym prawem pracownika jest prawo do corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Ten co do zasady powinien być wykorzystany w naturze. Gdy jednak pracownik nie może wybrać urlopu w taki sposób (z czym mamy do czynienie głównie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy), pracodawca wypłaca mu z tego tytułu ekwiwalent.

Przeczytaj także: Będzie trudniej o zwrot nadpłaty podatku z Holandii

Przepisy prawa pracy wprost określają zasady ustalania takiego ekwiwalentu. Poniżej nie będziemy się jednak na nich skupiać. Odpowiemy sobie za to na pytanie, czy ekwiwalent taki należy opodatkować i oskładkować.

Podatek dochodowy


To, co należy rozumieć pod pojęciem podatkowego przychodu pracownika, określa art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak nietrudno zauważyć, katalog podatkowych przychodów pracowniczych jest bardzo szeroki. Zawiera on w zasadzie wszelkie świadczenia, jakie pracownik otrzymuje od pracodawcy (zarówno pieniężne jak i niepieniężne, gdzie te ostatnie należy przeliczyć na wartość pieniężną) a nie tylko samo wynagrodzenie za pracę.

Niektóre z takich świadczeń mogą korzystać ze zwolnień od podatku (np. związane z podróżami służbowymi, zakwaterowaniem pracowników itp.) Niestety zwolnienia takiego ustawodawca nie przewidział dla wypłacanych pracownikom ekwiwalentów za urlop.

Reasumując wypłacany pracownikowi ekwiwalent za urlop jest jego przychodem, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ustawodawca nie przewidział dla takiego świadczenia bowiem zwolnień.

Co przy tym niezwykle ważne, dla takiej kwalifikacji przychodu nie ma znaczenia to, czy ekwiwalent został wypłacony jeszcze podczas trwania stosunku pracy czy już po formalnym ustaniu zatrudnienia. Źródłem jego pochodzenia oraz podstawą prawną wypłaty jest bowiem stosunek pracy, który łączy (bądź łączył) pracownika z pracodawcą. Przychód z tego tytułu powstaje w miesiącu, w którym ekwiwalent został pracownikowi wypłacony bądź postawiony do jego dyspozycji.
Pracodawca, jako płatnik, jest tutaj obowiązany do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek tak jak od „zwykłej” pensji pracownika.

Składki ZUS


Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (a więc emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) jak też na ubezpieczenie zdrowotne, jest co do zasady przychód pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Ekwiwalent za urlop jest przy tym świadczeniem, które nie korzysta z wyłączeń z podstawy wymiaru składek (te zostały enumeratywnie wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

W związku z tym ekwiwalent za urlop wypoczynkowy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS za dany miesiąc i to bez względu na to, czy świadczenie takie zostało wypłacone już po ustaniu zatrudnienia czy też w jego trakcie.
W efekcie od wypłaconego ekwiwalentu za urlop, pracodawca (lub były pracodawca), jako płatnik, powinien naliczyć i odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (tak samo jak od zwykłego wynagrodzenia za pracę).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: