eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kiedy dochody na wypłatę dywidendy wolne od podatku?

Kiedy dochody na wypłatę dywidendy wolne od podatku?

2017-06-21 13:33

Kiedy dochody na wypłatę dywidendy wolne od podatku?

Dochód przeznaczony na dywidendę zwolniony od podatku? © aquarius83men - Fotolia.com

Jeżeli środki na wypłatę dywidendy pochodzą wyłącznie z dochodów z działalności rolniczej, to dochody, z których wypłacona jest dywidenda nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.06.2017 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.45.2017.1.ZK.

Przeczytaj także: Kredyt bankowy na wypłatę dywidendy: odsetki poza kosztami podatkowymi

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka prowadzi przede wszystkim działalność rolniczą, z której dochód nie podlega opodatkowaniu CIT. Poza działalnością rolniczą spółka osiąga też niewielkie przychody z tytułu innych działań. Te jednak nie przekraczają 10% przychodów spółki w skali roku, zaś dochód z nich uzyskany jest przeznaczany na działalność rolniczą, w związku z czym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W księgach rachunkowych spółka wyodrębnia przychody dotyczące działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak samo są wyodrębnianie koszty uzyskania przychodu. W konsekwencji, spółka jest w stanie precyzyjnie wskazać, która część zysku pochodzi z działalności rolniczej, a która z działalności pozarolniczej. Jednocześnie wynik bilansowy (zysk) za dany rok obrotowy obejmuje sumę wyniku (zysku) uzyskanego z działalności rolniczej i wyniku (zysku) z działalności pozarolniczej za ten sam okres. Część wypracowanego zysku bilansowego za 2015 r. została wypłacona udziałowcom Spółki w postaci dywidendy. Wspólników jest dwóch, w tym jeden jest polskim rezydentem podatkowym (mającym 25 udziałów spółki), a drugi rezydentem podatkowym Holandii (mający 75% udziałów spółki). Spółka wskazuje, że powyżej opisane zdarzenia mogą występować również w przyszłości.

fot. aquarius83men - Fotolia.com

Dochód przeznaczony na dywidendę zwolniony od podatku?

Dochody z działalności rolniczej nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. To samo tyczy się tej ich części, która służy pokryciu wypłacanej dywidendy.


Zadano pytanie, czy jeżeli źródłem wypłaconej dywidendy jest dochód wypracowany wyłącznie z działalności rolniczej, dochód ten podlega przepisom ustawy o CIT, tj. spółka jest zobowiązana uiścić podatek CIT od tej części dochodu osiągniętego z działalności rolniczej, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm., dalej: „updop”), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 2 updop, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo - fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1. miesiąc - w przypadku roślin,
2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. (...)

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że skoro środki na wypłatę dywidendy pochodzą/będą pochodzić wyłącznie z dochodów z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 updop, do których w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, to w konsekwencji dochody, z których wypłacona jest/będzie dywidenda nie podlegają/nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: