eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

2017-10-02 13:34

Wypłata dywidendy czyli nie wszystkie odsetki od kredytu w koszty

Nie wszystkie odsetki od kredytu zaliczamy do kosztów podatkowych © Jakub Krechowicz - Fotolia.com

Spółka zaciągnęła kredyt bankowy na działalność bieżącą oraz w celu wypłaty dywidendy wspólnikom. W związku z tym ma wątpliwości czy odsetki od tego kredytu w całości stanowią koszty uzyskania przychodów.

Przeczytaj także: Kredyt bankowy na wypłatę dywidendy: odsetki poza kosztami podatkowymi

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.
Z treści powyższej regulacji wynika, że możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów zależy przede wszystkim od tego, czy spełnia on przesłanki wynikające z w/w przepisu, a więc czy wydatek ten został faktycznie poniesiony oraz, czy poniesienie wydatku nakierowane było na cel określony w tym przepisie, to jest na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Dopiero stwierdzenie, że dany wydatek spełnia powyższe przesłanki pozwala na badanie dodatkowego wymogu określonego w tym przepisie, a mianowicie sprawdzenie, czy dany wydatek nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art.16 ust.1 ustawy o PDOP.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m. in.: naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o PDOP).

Mając powyższe na uwadze przyjąć należy, że w przypadku, gdy podatnik jest w stanie wykazać, że zaciągnięte zobowiązanie, od którego naliczane były odsetki, związane jest z przychodem uzyskiwanym z prowadzonej działalności gospodarczej, zapłacone odsetki będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w/w art.16 ust.1 pkt 11 ustawy o PDOP.
Powyższe oznacza, że oceniając możliwość zaliczenia wydatku w postaci odsetek od kredytów, czy pożyczek do kosztów uzyskania przychodów należy ustalić, na jaki cel zaciągnięty został kredyt, czy pożyczka. Tylko bowiem w odniesieniu do odsetek od kredytu (pożyczki) związanej z uzyskaniem przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów można rozważać możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

fot. Jakub Krechowicz - Fotolia.com

Nie wszystkie odsetki od kredytu zaliczamy do kosztów podatkowych

Wypłata dywidendy nie służy ani uzyskaniu przychodu, ani zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodu. Dlatego właśnie w przypadku zaciągnięcia kredytu na jej wypłatę, spółka nie zaliczy odsetek do kosztów podatkowych. Jeżeli zaś zaciągnięty kredyt służy różnym celom, w tym wypłacie dywidendy, do kosztów trafi tylko część odsetek.


Organy podatkowe przyjmują, że odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

O kwalifikacji odsetek do kosztów uzyskania przychodów decyduje zgodnie z ogólną definicją kosztów, związek kredytu z przychodem lub zabezpieczeniem(zachowaniem) źródła przychodu. W ocenie organów podatkowych, w przypadku zaciągnięcia kredytu w celu wypłacenia dywidendy, wydatki na jego obsługę, nie spełniają ogólnych przesłanek art. 15 ust. 1 w/w ustawy.
Wynika to z istoty dywidendy, która jest dochodem z udziału w zyskach osoby prawnej, osiąganym przez wspólników spółki. Wypłata dywidendy nie jest dla wypłacającej ją spółki wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu, nie ma też związku z utrzymaniem bądź zabezpieczeniem źródła przychodów.

Również w orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje obecnie stanowisko, w myśl którego odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy nie wykazują związku z przychodami spółki wypłacającej dywidendę (tj. nie służą osiągnięciu przez nią przychodów lub zachowaniu/zabezpieczeniu źródła przychodów). W konsekwencji wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej spółki (por. uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 12.12.2011 r., sygn. akt II FPS 2/11; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16.03.2016 r., sygn. akt III SA/Wa 945/15; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 06.04.2016 r., sygn. akt II FSK 344/14).
Przepisy ustawy o PDOP nie wskazują sposobu wyłączania z ogólnej kwoty kosztów odsetkowych tej ich części, która odpowiada wartości kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Niemniej jednak Spółka powinna wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy, a sposób ustalenia przyjętego przez Spółkę klucza podziału kosztów odsetkowych wynikać powinien z posiadanych danych i dokumentów.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: