eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszu zapasowego a podatek dochodowy

Przeznaczenie zysku na zwiększenie funduszu zapasowego a podatek dochodowy

2006-04-14 12:36

Czy spółka z o.o. musi naliczyć 19% podatek dochodowy po podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie wspólników o przeznaczeniu wypracowanego zysku za 2005 r. na zwiększenie funduszu zapasowego?

Przeczytaj także: Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

Odpowiedź: Spółka nie ma obowiązku jako płatnik wpłaty zryczałtowanego podatku od udziału w zyskach osób prawnych. Nie jest ona również zobowiązana do wypełnienia deklaracji związanych z przekazaniem zysku wspólnikom dopóty, dopóki zysk ten nie zostanie im faktycznie przekazany lub dopóki nie zostanie przeznaczony na powiększenie kapitału zakładowego.

Takie stanowisko zajął również Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 31 marca 2005 r. (1472/ROP1/423-69-45/05/AJ).

Wyjaśnienie: Przychodem podatkowym są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: updop). Za osiągnięte w roku podatkowym przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej uważa się również należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów (art. 7 updop). Za dochód uważa się natomiast osiągniętą w roku podatkowym nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Pamiętaj!
Przepisy podatkowe nie wiążą dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych konsekwencji z przeznaczenia dochodu na zwiększenie funduszu zapasowego. Osoba prawna, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie więc musiała opodatkować wszystkie osiągnięte przez siebie dochody, bez względu na to, czy zostaną one później wypłacone wspólnikom, czy też przeznaczone na powiększenie funduszy spółki.

Pewne wątpliwości może natomiast budzić fakt, czy w przypadku przekazania zysku na kapitał zapasowy spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek pobrać i uiścić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu uzyskania przez jej wspólników dochodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Aby rozwiać te wątpliwości, należy wskazać treść art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dalej: updof. W myśl tego przepisu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Stwierdzić więc należy, czy wspólnicy spółki w wyniku przekazania zysku na kapitał zapasowy faktycznie uzyskali dochód.

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 191 § 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Umowa spółki może jednak przewidywać inny sposób podziału zysku, w szczególności umowa spółki może wyłączyć zysk od podziału między wspólników, a przeznaczyć go na inne cele, np.: na inwestycje, utworzenie lub zwiększenie kapitału rezerwowego czy zapasowego.
Warunkiem powstania prawa do dywidendy u wspólników jest więc odpowiednia uchwała zgromadzenia wspólników, na mocy której zysk zostanie przeznaczony do podziału między wspólników. W przedstawionej zatem sytuacji wspólnicy spółki nie uzyskali dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten został bowiem przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego.

Ponadto wskazać należy, że art. 24 ust. 5 pkt 4 updof bezpośrednio określa, iż dochodem z udziału w zyskach osób prawnych może być również dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego. Przepis ten nie wspomina jednak o dochodzie przeznaczonym na inne kapitały lub fundusze osób prawnych, w tym kapitał zapasowy.

Podstawa prawna

• Art. 7 i 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

• Art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Art. 191 § 1 i 2 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).


„Wskazówki Księgowe” - praktyczne rozwiązania problemów związanych z podatkami, rachunkowością, ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: