eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

2021-01-08 13:28

Odliczenie strat z lat ubiegłych w PIT za 2020 r.

Strata podatkowa za czas pandemii © Piotr Adamowicz - Fotolia.com

Podatnik, który poniósł w roku podatkowym stratę, a więc u którego w ramach danego źródła przychody poniesione w dany roku koszty były wyższe od uzyskanych przychodów, może jej wartość rozliczyć w kolejnych latach. Rok 2020 jest pod tym względem szczególny, bowiem pozwala na odliczenie w roku wcześniejszym straty poniesionej w roku bieżącym.

Przeczytaj także: Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej

Zasady rozliczania strat podatkowych w PIT za 2020 r. są takie same jak za rok 2019 z tą różnicą, ze ustawodawca wprowadził nowy sposób rozliczenia z uwagi na pandemię COVID-19.

Dochodem z danego źródła przychodów (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, tak powstała różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Należy przy tym pamiętać, że ustawodawca mówi tutaj o wszystkich przychodach i kosztach uzyskanych/poniesionych w ramach danego źródła przychodów. Należy zatem dokonać sumowania w przypadku kilku różnych tytułów przychodów (i kosztów) uzyskiwanych w ramach jednego źródła. Przykładowo podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i jednocześnie jest wspólnikiem kilku spółek osobowych, to w dalszym ciągu uzyskuje przychody w ramach jednego źródła i powinien je na potrzeby podatku dochodowego sumować (chyba że część z nich jest opodatkowana inną formą).
O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:
  1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
  2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Możliwość wynikająca z pkt 2 trafiła do ustawy o PIT z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do strat powstałych po 2018 r.

Zatem po raz pierwszy w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 rok, podatnik który wykazał stratę w roku 2019, będzie mógł ją uwzględnić jednorazowo (a nie przez co najmniej 2 lata), według nowych zasad, o ile osiągnie wystarczający dochód, pozwalający na zmniejszenie podstawy opodatkowania o pełną kwotę straty z 2019 roku.

Straty za lat wcześniejszych, czyli powstałe przed 2019 r., będą rozliczane nadal na starych zasadach tzn. podatnicy mogą obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
Zasady odliczania strat nie dotyczą strat:
  • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
  • z odpłatnego zbycia rzeczy;
  • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
  • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30 da ustawy PIT,
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego,
  • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Odliczanie straty z uwagi na COVID-19


Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19:
  1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
  2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody (tj. sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c ustawy PIT oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunki odliczenia straty


Aby skorzystać z możliwości rozliczenia straty, w danym w roku podatkowym musi wystąpić dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym strata została poniesiona. Brak takiego dochodu skutkuje brakiem możliwości rozliczenia straty podatkowej w tej jednostce czasowej.

W skrajnych przypadkach (gdy podatnik nie wykaże przez 5 lat odpowiednio wysokiego dochodu/przychodu), strata może wręcz przepaść.

Wysokość odliczonej straty określa podatnik – w dowolnie przez siebie przyjętej proporcji (nie więcej niż 50% poniesionej straty w jednym roku). Najkrótszy czas na rozliczenie straty (wg starych zasad) to dwa lata podatkowe, przy założeniu że pozwala na to wypracowany dochód/przychód. Na rozliczenie straty jest 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym została ona poniesiona. Po tym czasie część nieodliczona bezpowrotnie przepada.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.

Strata podatkowa możliwa jest do rozliczenia w następujących deklaracjach podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT 36L, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S, PIT-38.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: