eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie PIT 2019: odliczenie straty podatkowej

Rozliczenie PIT 2019: odliczenie straty podatkowej

2020-01-20 13:22

Rozliczenie PIT 2019: odliczenie straty podatkowej

Jak rozliczać straty podatkowe na przestrzeni lat? © Pio Si - Fotolia.com

Dane źródło przychodu nie zawsze musi wygenerować dochód. Gdy poniesione koszty przekraczają uzyskane przychody, mamy do czynienia ze stratą podatkową, którą również można rozliczyć (w latach następnych). Od dnia 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady rozliczania takich strat. W praktyce będą one jednak stosowane dopiero za rok.

Przeczytaj także: Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

W przypadku wystąpienia straty podatkowej w danym źródle przychodu (czyli nadwyżki kosztów nad przychodami), podatnik może o jej wysokość:
 1. obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 2. obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Możliwość wynikająca z pkt 2 trafiła do ustawy o PIT z dniem 1 stycznia 2019 r.
Ważne
Stratę z danego źródła przychodów można odliczyć jedynie od dochodów/przychodów z tego właśnie źródła. Nie można jej natomiast kompensować z dochodami/przychodami generowanymi z pozostałych źródeł przychodów, o których mówi ustawa o PIT. Przypomnijmy, że ustawa ta rozróżnia następujące źródła przychodu (stan prawny na dzień 01.01.2019 r.):
 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. działalność wykonywana osobiście;
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza;
 4. działy specjalne produkcji rolnej;
 5. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 6. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione niżej;
 7. odpłatne zbycie, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy poza prowadzoną działalnością gospodarczą
 8. działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną (dodane z dniem 01.01.2019 r.)
 9. niezrealizowane zyski, o których mowa w art. 30da (dodane z dniem 01.01.2019 r.)
 10. inne źródła.

Nowe czy stare przepisy?


Należy pamiętać, że wyżej opisane zasady rozliczania strat podatkowych dotyczą tych, które powstały począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31.12.2018 r.

Powyższe w praktyce oznacza zatem, że dopiero w rozliczeniu rocznym składanym za 2020 rok , podatnik który wykazał stratę w roku 2019, będzie mógł ją rozliczyć jednorazowo, według nowych zasad (gdy osiągnie odpowiednio wysoki dochód pozwalający na takie odliczenie).

Co ze starszymi stratami (czyli sprzed 2019 r.)? Te należy rozliczać na wcześniejszych zasadach, a więc zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31.12.2018 roku. Przypomnijmy że poprzednie przepisy pozwalały na obniżenie dochodu uzyskanego z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Jak rozliczać straty podatkowe na przestrzeni lat?

Z początkiem 2019 r. ustawodawca znowelizował przepisy w zakresie rozliczania strat podatkowych. Stratę w wysokości nawet 5 mln zł można obecnie rozliczyć jednorazowo, a nie rozbijać na co najmniej dwa lata podatkowe. Z rozwiązania tego skorzystamy jednakże najwcześniej dopiero przy PIT-ach 2020 - czyli za rok.


Wyłączenia


Powyższe zasady nie dotyczą strat:
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych;
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da;
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego;
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W przypadku wystąpienia strat z powyższych tytułów nie będą one podlegały rozliczeniu w latach następnych.

Warunki odliczenia straty


Straty z lat ubiegłych można odliczyć pod warunkiem wystąpienia dochodu z tego samego źródła (przychodu w przypadku ryczałtowców) w danym roku. W efekcie brak wystąpienia dochodu jest równoznaczny z brakiem możliwości rozliczenia straty podatkowej. W skrajnych przypadkach (gdy podatnik nie wykaże przez 5 lat odpowiednio wysokiego dochodu/przychodu), strata może wręcz przepaść.

Wysokość odliczonej straty określa podatnik – w dowolnie przez siebie przyjętej proporcji (nie więcej niż 50% poniesionej straty w jednym roku). Najkrótszy czas na rozliczenie straty (wg starych zasad) to dwa lata podatkowe, przy założeniu że pozwala na to wypracowany dochód/przychód. Na rozliczenie straty jest 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym została ona poniesiona. Po tym czasie część nieodliczona bezpowrotnie przepada.

W jednym roku podatnik może rozliczyć część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych. To podatnik decyduje, z których lat stratę chce rozliczyć.

Strata podatkowa możliwa jest do rozliczenia w następujących deklaracjach podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT 36L, PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S, PIT-38.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: