eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Środek trwały z dotacji: wyłączamy koszty a nie korygujemy wartość

Środek trwały z dotacji: wyłączamy koszty a nie korygujemy wartość

2018-09-18 13:21

Środek trwały z dotacji: wyłączamy koszty a nie korygujemy wartość

Dotacja na środek trwały wymusza sposób jego rozliczenia © Andrey Popov - Fotolia.com

Przepisy podatkowe wskazują wprost, jak należy ustalić wartość początkową środka trwałego, co ją pomniejsza a co zwiększa. Nie ma tutaj dowolności, w tym także przy środkach trwałych, które nabyto/wybudowano częściowo ze środków pochodzących z dotacji.

Przeczytaj także: Założenie firmy z dotacji w kosztach uzyskania przychodu

Środki trwałe, na które otrzymano zewnętrzne bezzwrotne dofinansowanie, na ogół są rozliczane w sposób szczególny. Z jednej bowiem strony otrzymanie dotacji, subwencji czy innych nieodpłatnych świadczeń na zakup lub wytworzenie środków trwałych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne:
  • nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej (w przypadku podatników PIT)
  • skutkuje powstaniem przychodu podatkowego, ale ten jest zwolniony z opodatkowania (w przypadku podatników CIT).

Wartość początkową takich środków trwałych ustala się tutaj w identyczny sposób, jak w przypadku środków trwałych nabytych/wytworzonych ze środków własnych, czy „pożyczonych” z banku, firmy leasingowej bądź od innego podmiotu.
W przypadku nabycia środka trwałego za wartość początkową przyjmuje się cenę jego nabycia, czyli kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Dotacja na środek trwały wymusza sposób jego rozliczenia

Otrzymanie dotacji na zakup czy wytworzenie środka trwałego wywołuje określone skutki podatkowe. Z jednej strony od kwoty dotacji podatnik nie zapłaci podatku, z drugiej jednak przy rozliczaniu amortyzacji musi pamiętać, że do kosztów może trafić jedynie część naliczanych odpisów amortyzacyjnych.


W przypadku wytworzenia środka trwałego, za wartość początkową przyjmuje się koszt jego wytworzenia, czyli wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Cenę nabycia, oraz koszt wytworzenia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego.

Również metoda amortyzacji jak i naliczanie samych odpisów amortyzacyjnych następują tak samo, jak w przypadku sfinansowania nabycia/wytworzenia środka trwałego ze środków własnych, kredytu czy pożyczki.

Różnica pojawia się jednak na etapie zaliczania naliczonych odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych. Znajdują tutaj zastosowanie odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT mówiące, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych naliczonych od tej ich części wartości początkowej, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lut wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Mówiąc zatem innymi słowy, odpis amortyzacyjny policzony od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została sfinansowana z dotacji, nie jest kosztem podatkowym.

To sposób postępowania wymagany przez ustawy podatkowe. Nie można tutaj przykładowo zmniejszyć wartości początkowej środka trwałego o kwotę otrzymanej dotacji – w celu uproszczenia rozliczania jego amortyzacji w kosztach firmy.
W przypadku otrzymania dotacji kosztem podatkowym może być jedynie ta część odpisów amortyzacyjnych, która dotyczy nieobjętej dofinansowaniem wartości początkowej środka trwałego.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: