eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Jubileuszowe zegarki dla pracowników są kosztem spółki

Jubileuszowe zegarki dla pracowników są kosztem spółki

2018-12-07 10:27

Jubileuszowe zegarki dla pracowników są kosztem spółki

Zegarek © beeboys - Fotolia.com

Zakup zegarków dla pracowników z największym stażem pracy, z okazji 25-lecia istnienia spółki, może być rozliczony w kosztach podatkowych tej spółki. Nie są to wydatki na reprezentację – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.12.2018 r. nr 0111-KDIB2-1.4010.406.2018.1.AR.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze a koszty firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka z okazji jubileuszu 25-lecia swojego istnienia przekazała najdłużej zatrudnionym pracownikom nieodpłatnie upominki w formie zegarków. Zostały one nabyte ze środków obrotowych. Wartość jednego zegarka to ok. 500 zł.

O tym, kto otrzymał taki zegarek, decydował jedynie staż pracy. Wręczenie upominku, oprócz uczczenia jubileuszu firmy, miało też wzmocnić więź pracowników ze spółką podkreślić, że są oni częścią stabilnej i wiarygodnej organizacji, co może stanowić bodziec do dalszej efektywnej pracy. Zadano pytanie, czy zakup zegarków dla pracowników spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w całości wydatki poniesione na nabycie zegarków.

Definicję kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm., dalej: Ustawa o CIT). Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...). Na podstawie tego przepisu doktryna formułuje trzy przesłanki dopuszczalności zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów:
1. faktyczne poniesienie danego wydatku,
2. poniesienie danego wydatku w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; jako koszt uzyskania przychodów może być uznany wydatek, który potencjalnie mógł spowodować osiągnięcie przychodów,
3. brak danego wydatku w katalogu zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT
(zob. M. Wilk, „Komentarz do art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”, Lex 2014).
Na podstawie powyższego przepisu możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który– racjonalnie oceniając – mógłby przyczynić się do powstania przychodu czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

fot. beeboys - Fotolia.com

Zegarek

Zakup zegarków dla pracowników z największym stażem pracy, z okazji 25-lecia istnienia spółki, może być rozliczony w kosztach podatkowych tej spółki.


W ocenie Wnioskodawcy, wydatki na nabycie zegarków wręczanych pracownikom Spółki w ramach szczególnej okazji jaką jest jubileusz 25-lecia jej istnienia, mogą być zaliczone do podatkowych kosztów uzyskania przychodu pośrednio związanych z przychodem.

Zdaniem Spółki, wydatki związane z obchodzeniem tego rodzaju ważnych uroczystości w historii działalności przedsiębiorstwa są powszechnie przyjętą normą zwyczajową w wielu firmach. Obchodzenie tego rodzaju ważnych uroczystości (w formie imprez dla pracowników, wręczania drobnych upominków, itp.) przyczynia się do wzmocnienia więzi z pracownikami, ma efekt motywacyjny, a tym samym pośrednio wpływa na poziom osiąganych przychodów. Na możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychów nie będzie miała wpływ okoliczność, iż wydatki te nie będą stanowiły w Spółce kosztów stricte pracowniczych. Nie jest to bowiem przesłanka pozytywna warunkująca zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych. Wystarczające jest, iż wydatki te ponoszone są wyłącznie w interesie Spółki i związane są z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem generującym przychody.

Przedmiotowe wydatki nie zostały też wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT zawierającym katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. W szczególności, wydatki na nabycie zegarków nie będą stanowiły kosztów reprezentacji, o których jest mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Reprezentacja jest bowiem zasadniczo skierowana do otoczenia zewnętrznego Spółki, nie do jej pracowników, a co za tym idzie, przedmiotowym wydatkom na nabycie zegarków nie można przypisać znamion reprezentacji. Uczczenie jubileuszu istnienia Spółki, poprzez wręczenie swoim pracownikom upominków w postaci zegarków, ma na celu pozytywny wpływ na ogólną działalność Spółki (wzmacniając więź Spółki z pracownikami, podkreślając, że należą oni do liczącej się, stabilnej finansowo organizacji, co może być dla nich bodźcem do dalszej efektywnej pracy). Wydatki te nie będą również wyłączone na mocy art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów darowizny oraz ofiary wszelkiego rodzaju. Przepis ten dotyczy bowiem sytuacji zwiększania kosztów uzyskania przychodów o kwoty równe wartości przekazanych darowizn. Nie dotyczy natomiast samych wydatków na nabycie składników majątku, które będą przedmiotem darowizny.

Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 stycznia 2018 r. (Znak: 0111-KDIB1-3.4010.15.2018.1.BM) wydanej na gruncie analogicznego stanu faktycznego. W przedmiotowej interpretacji stwierdzono, że wydatki na zakup zegarków dla pracowników spełniają ogólne przesłanki stawiane przez ustawodawcę w treści art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: