eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › VAT marża: sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym

VAT marża: sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym

2019-03-08 13:50

VAT marża: sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym

Środki trwałe można sprzedać z opodatkowaniem jedynie marży © methaphum - Fotolia.com

Zarówno przyjęcie samochodu osobowego do środków trwałych firmy, jak i odliczanie 50% podatku naliczonego od zakupu paliwa, części zamiennych oraz napraw, nie ma wpływu na możliwość zastosowania do jego późniejszej sprzedaży procedury marży – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 06.03.2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.34.2019.1.AJ.

Przeczytaj także: Kiedy samochód osobowy używany w firmie można sprzedać na VAT marża?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W dniu 30 grudnia 2018 r. wnioskodawca zakupił na potrzeby prowadzonej firmy samochód osobowy na umowę kupna sprzedaży od osoby prywatnej. W dniu 3 stycznia 2019 r. samochód wprowadził na stan środków trwałych.

Pojazd jest użytkowany w firmie jako środek trwały, od zakupu paliwa, części zamiennych oraz napraw będzie odliczany podatek VAT w wysokości 50%. Samochód w przyszłości zostanie jednak sprzedany. Wnioskodawca zadał pytanie, czy do sprzedaży tej będzie mógł zastosować opodatkowanie marży? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) Zdaniem Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku sprzedaży pojazdu w przyszłości, będzie miał prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Podatnikami - w myśl art. 15 ust. 1 ustawy - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - stosownie do ust. 2 tego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

fot. methaphum - Fotolia.com

Środki trwałe można sprzedać z opodatkowaniem jedynie marży

Towary używane, zakupione na umowę kupna sprzedaży, ze zwolnieniem z VAT bądź na fakturę VAT marża, mogą zostać odsprzedane w procedurze marży. Prawo takie przysługuje także w stosunku do środków trwałych, które były użytkowane w firmie i to nawet wówczas, gdy od wydatków eksploatacyjnych odliczano VAT.


Jak stanowi art. 120 ust. 4 ustawy, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 (art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy). Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy).

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0). Opodatkowanie w systemie marży jest ograniczone do pewnej kategorii towarów używanych, oraz istotne jest przy tym, od kogo towary używane zostały nabyte. I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:
• osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
• podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
• podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
• podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
• podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy - między innymi - towarów używanych nabytych od osób fizycznych niebędących podatnikami, o którym mowa w art. 15, lub niebędących podatnikami podatku od wartości dodanej. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów.

Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy. Jak wynika z przepisu art. 120 ust. 4 ustawy, warunkiem niezbędnym do zastosowania tej procedury jest to, aby towary zostały nabyte ostatecznie w celu odsprzedaży. Zatem, do sprzedaży towarów używanych, może mieć zastosowanie szczególna procedura w zakresie dostawy towarów używanych zawarta w art. 120 ustawy, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 120 ust. 4 i ust. 10 ustawy.

Odnosząc powyżej wskazane przepisy ustawy o VAT do przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazał Pan, że spełnia warunki niezbędne do zastosowania procedury VAT marża zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy:
• przedmiotowy samochód jest towarem wcześniej używanym; -
• dokonał Pan zakupu od osoby fizycznej, o której mowa w art. art. 120 ust. 10 ustawy;
• zakupu dokonano w celu późniejszej odsprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno przyjęcie przedmiotowego samochodu do środków trwałych, jak i odliczanie 50% podatku naliczonego od zakupu paliwa, części zamiennych oraz napraw nie ma wpływu na możliwość zastosowania ww. procedury.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: