eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

2019-05-30 12:35

Przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki bez podatku dochodowego?

Gminy nie płacą CIT - nawet od zysków swoich spółek kapitałowych © morganka - Fotolia.com

Gdy Gmina Miasto B. posiada 100% udział w kapitale spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki z zysku z lat poprzednich zgromadzonego na kapitale rezerwowym, gmina nie uzyska przychodu podatkowego. Spółka nie wystąpi wówczas w roli płatnika podatku – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29.05.2019 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.196.2019.2.DP.

Przeczytaj także: Przekazanie zysku na kapitał zakładowy w SKA bez podatku dochodowego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca jest spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest Gmina Miasto B. Spółka prowadzi działalność związaną z gospodarką mieszkaniową korzystającą ze zwolnienia z CIT oraz opodatkowaną tym podatkiem z tytułu dzierżawy nieruchomości. Spółka uzyskuje zyski, które trafiają na kapitał rezerwowy bądź inne utworzone fundusze. W przyszłości planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego ze środków pochodzących z zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym. Dodano przy tym, że zysk (część zysku), o jakim mowa we wniosku, którego źródłem są zasoby mieszkaniowe w zakresie w jakim odpowiada dochodowi częściowo był i częściowo będzie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Spółka zadała pytanie, czy podwyższenie kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym wiąże się z poborem podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:

„(…) W ocenie Wnioskodawcy w sytuacji w której Spółka podwyższy kapitał zakładowy ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki nie będzie pełniła roli płatnika w związku z uzyskaniem z tego tytułu przychodu przez jej wspólnika, bowiem wspólnik Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia ze względu na status jednostki samorządu terytorialnego.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 865, dalej jako „updop” lub „ustawa o CIT”), cyt.: „Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód”. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, cyt.: „Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11c, art. 11i, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów”.

fot. morganka - Fotolia.com

Gminy nie płacą CIT - nawet od zysków swoich spółek kapitałowych

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. W efekcie nie uzyska ona przychodu z tytułu przekazania zysku zgromadzonego na kapitale zapasowym, na kapitał podstawowy w spółce, w której jest udziałowcem. Na spółce takiej nie będą zatem z tego tytułu ciążyły obowiązki płatnika składek.


Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. W przepisie tym wskazano katalog dochodów wolnych od podatku, które nie są ujmowane w podstawie opodatkowania. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, cyt.: „Wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi”.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Z powyższych regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:
• dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
• dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przy tym definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Posługując się zatem językiem potocznym, wskazać należy, iż pojęcie „gospodarka” - w kontekście omawianego przypadku - oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W konsekwencji, przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:
1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Podsumowując, powołany wyżej przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje zwolnienie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Dotyczy ono bowiem wskazanej w nim grupy podmiotów, i jednocześnie obejmuje określoną kategorię ich dochodów, tj. dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dodatkowo w celu skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody te muszą zostać przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz nie mogą pochodzić z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do art. 22 ust. 1 updop, cyt.: „Podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu)”.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit f), cyt.: „Za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki”.

Jak stanowi art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, cyt.: „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika”.

Stosownie do treści powyższych przepisów, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dochodzi do uzyskania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a spółka której kapitał jest podwyższany, zasadniczo występuje w roli płatnika.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, cyt.: „Zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego”.

Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Miasto B. posiada 100% udział w kapitale Spółki, Gmina Miasto B. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z zysku z lat poprzednich zgromadzonego na kapitale rezerwowym nie uzyska przychodu podatkowego, bowiem jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotowo wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym Spółka nie występuje w roli płatnika podatku dochodowego o którym mowa w art. 26 ustawy o CIT, ponieważ Gmina Miasto B. jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: