eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na pośrednictwo w sprzedaży

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na pośrednictwo w sprzedaży

2019-10-03 13:43

Stawka ryczałtu ewidencjonowanego na pośrednictwo w sprzedaży

Pośrednictwo w branży budowlanej to nie usługi budowlane © _yahyaikiz - Fotolia.com

Przychód z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży stolarki drzwiowej nie jest opodatkowany 5,5% stawką ryczałtu. Do jego opodatkowania właściwy jest ryczałt 8,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 01.10.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.315.2019.2.DP.

Przeczytaj także: Pośrednictwo w sprzedaży z niską stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pośredniczy w sprzedaży stolarki drzwiowej (PKWiU 4.90.12.0 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń”).

Zainteresowany dokonuje „rozeznania towaru” jaki prezentuje dana firma (stolarka drzwiowa), poszukuje firm budowlanych zajmujących się budową i remontami i pośredniczy w kupnie-sprzedaży stolarki pomiędzy firmami jako firma pośrednicząca. Wystawia tutaj fakturę na firmę, od której została zakupiona stolarka, za swoje usługi.

Wnioskodawca zadał pytanie, jaką stawkę ryczałtu ewidencjonowanego powinien stosować do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 43) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.
Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:
1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

fot. _yahyaikiz - Fotolia.com

Pośrednictwo w branży budowlanej to nie usługi budowlane

Pośrednictwo w sprzedaży stolarki budowlanej nie jest świadczeniem usług budowlanych. Nie jest to także handel. W rezultacie usług takich nie należy opodatkowywać 3% stawką ryczałtu, czy 5,5%. Właściwa dla nich jest stawka 8,5%. Fiskus podkreśla przy tym, że usługi tego rodzaju mimo wszystko ryczałtem mogą być opodatkowane.


Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Należy jednak podkreślić, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od braku przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z tym przepisem, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a. prowadzenia aptek,
b. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Załącznik nr 2 do ustawy zawiera „Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”. W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W załączniku tym pod pozycją 38 wymieniono symbol PKWiU ex 74.90.1 – Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane, dotyczy wyłącznie:
• usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
• usług prognozowania pogody,
• usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
• usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.(…)

Mając na uwadze opisany we wniosku zakres świadczonych przez Wnioskodawcę usług oraz powołane przepisy prawa, należy stwierdzić, że w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w pozycji 38 pod symbolem PKWiU ex 74.90.1 nie zostały wymienione usługi świadczone przez Wnioskodawcę. Tym samym – o ile spełnia pozostałe warunki opodatkowania w tej formie przychody uzyskane z wymienionej we wniosku działalności Wnioskodawca może opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 4 ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:
• 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy),
• 5,5%
a. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
b. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
c. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym (art. 12 ust. 1 pkt 4).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, iż przychód z tytułu prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży stolarki drzwiowej należy opodatkować stawką 5,5%, bowiem w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 4 pkt 1 omawianej ustawy nie zostały wymienione przychody z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tytułu pośrednictwa sprzedaży stolarki drzwiowej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.12.0 wymienione zostały w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Sekcji M – Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, Dział 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna zatem stanowią przychody z działalności usługowej, które podlegają opodatkowaniu wg 8,5% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: