eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Import z Chin i sprzedaż elektroniki z 3% ryczałtem ewidencjonowanym

Import z Chin i sprzedaż elektroniki z 3% ryczałtem ewidencjonowanym

2015-08-12 13:28

Import z Chin i sprzedaż elektroniki z 3% ryczałtem ewidencjonowanym

Import z Chin © JENS - Fotolia.com

Sprzedaż sprzętu elektronicznego nabytego uprzednio na własność, który został sprowadzony z firm na indywidualne zamówienie klienta, może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 3%. Z ryczałtu wyłączone są natomiast usługi pośrednictwa w sprzedaży hurtowej - wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31.07.2015 r. nr IBPB-1-1/4511-199/15/WRz.

Przeczytaj także: Pośrednictwo w sprzedaży z niską stawką ryczałtu ewidencjonowanego

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawczyni handluje obwodami drukowanymi (elektroniką), PKWiU 46.52, 46.52.1 46.52.12. Procedura sprzedaży wygląda następująco: klient składa zamówienie na określony sprzęt elektroniczny w związku z wysłaną do niego ofertą, po czym wnioskodawczyni zamawia produkt u producentów w Chinach. Po odprawie celnej oraz zapłacie stosownych opłat celnych towar ten następnie w stanie nieprzetworzonym wysyłany jest klientom na terenie Polski. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy powyższe może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 3%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:
a. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

fot. JENS - Fotolia.com

Import z Chin

Usługi w zakresie handlu co do zasady opodatkowane są 3% stawką ryczałtu ewidencjonowanego.


W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 definiującego działalność gastronomiczną oraz pkt 3 definiującego działalność usługową w zakresie handlu. Przy czym, działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. W myśl natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Podkreślić należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest m.in. od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ust. 1 ww. ustawy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, tj. Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, nie wymieniono usług wskazanych przez Wnioskodawczynię sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem:
* 46.52.1 Sprzedaży hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
* 46.52.12 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego oraz części do niego.

W konsekwencji stwierdzić należy, że jeżeli w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, wskazana przez Wnioskodawczynię działalność usługowa w zakresie handlu jest sklasyfikowana pod ww. symbolami PKWiU, a odsprzedane klientom towary (obwody drukowane) stanowią własność Wnioskodawczyni, to działalność ta podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile Wnioskodawczyni w stosownym a prawem określonym terminie dokonała wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej i nie będą zachodzić pozostałe przesłanki negatywne określone w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zauważyć przy tym należy, że jak wynika z wniosku, Wnioskodawczyni prowadzi działalność w zakresie sprzedaży obwodów drukowanych zamawianych na podstawie przesłanych uprzednio klientom ofert, a nie w zakresie usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej pozostałych określonych towarów, czy też towarów różnego rodzaju, która to działalność zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ww. ustawy, jako wymieniona w poz. 11 i 12 ww. załącznika nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie może być opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3 % przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu świadczenia usług sprzedaży, nabytych uprzednio na jej własność obwodów drukowanych (sprzętu elektronicznego) z ww. zastrzeżeniem mogą podlegać opodatkowaniu wg 3% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako przychody z prowadzonej działalności usługowej w zakresie handlu. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: