eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od darowizny otrzymanej od bratowej

Podatek od darowizny otrzymanej od bratowej

2019-10-08 13:56

Podatek od darowizny otrzymanej od bratowej

Darowizna od bratowej w podatku od spadków i darowizn ©  coco - Fotolia.com

Mimo śmierci brata, pomiędzy podatniczką (siostrą) a jej bratową nadal istnieje stosunek powinowactwa, który trwa mimo ustania małżeństwa. W przypadku otrzymania darowizny od bratowej należy zaliczyć podatniczkę do II grupy podatkowej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.10.2019 r. nr 0111-KDIB4.4015.97.2019.2.DK.

Przeczytaj także: Majątek wspólny może darować jeden z małżonków

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Brat wnioskodawczyni zginął dnia 28 września 2009 r. Bratowa po 7 latach wyszła ponownie za mąż we wrześniu 2016 r.
Bratowa w spadku po zmarłym mężu wraz z synem odziedziczyła majątek w postaci gospodarstwa rolnego (każde po ½ własności). W dniu 15 kwietnia 2019 r. nastąpił notarialny podział spadku pomiędzy bratową a jej synem, w wyniku którego bratowa otrzymała na własność między innymi działkę gruntu.

Obecnie tę działkę gruntu bratowa zamierza darować wnioskodawczyni. Zainteresowana zadała pytanie, wg której grupy podatkowej powinien zostać naliczony podatek od spadków i darowizn podczas spisywania umowy darowizny w kancelarii notarialnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2019 r., poz. 1813) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

fot. coco - Fotolia.com

Darowizna od bratowej w podatku od spadków i darowizn

Bratowa na potrzeby podatku od spadków i darowizn mieści się w drugiej grupie podatkowej. Stanu tego nie zmienia śmierć brata. Fiskus potwierdził też, że taki stan rzeczy pozostaje aktualny nawet wówczas, gdy po raz drugi wyjdzie ona za mąż.


Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego darowizny.

Należy zauważyć, że – co do zasady – darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych odbywa się w zależności od jego stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa z osobą, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe (art. 14 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy do II grupy podatkowej zalicza się zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych. (…)

Powinowactwo oznacza stosunek łączący małżonka z krewnymi drugiego małżonka.

Zgodnie z art. 618 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682, ze zm.) z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa (art. 618 § 2 tejże ustawy).

W związku z przedstawioną analizą opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, Organ interpretacyjny podziela stanowisko Wnioskodawczyni, że mimo śmierci brata, pomiędzy Wnioskodawczynią a jej bratową nadal istnieje stosunek powinowactwa, który trwa mimo ustania małżeństwa. Tym samym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku otrzymania darowizny od bratowej należy zaliczyć Wnioskodawczynię do II grupy podatkowej. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: