eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek u źródła czyli dodatkowa danina od zagranicznego wynagrodzenia

Podatek u źródła czyli dodatkowa danina od zagranicznego wynagrodzenia

2019-11-16 06:04

Podatek u źródła czyli dodatkowa danina od zagranicznego wynagrodzenia

Podatek u źródła (WHT) z nowymi obowiązkami © carballo - Fotolia.com

Po zmianie przepisów od 2019 r. skorzystanie ze zwolnienia z podatku u źródła bądź zastosowanie obniżonej stawki podatku związane jest z dodatkowym obowiązkiem dochowania należytej staranności i ustaleniem rzeczywistego właściciela wypłaconych należności. Pamiętać przy tym należy o obowiązkach związanych ze składaniem odpowiednich formularzy.
Podatek u źródła (WHT) występuje, gdy polski przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) wypłaca wynagrodzenie zagranicznemu kontrahentowi. Jeśli ten kontrahent ma w Polsce zakład i w związku z działalnością tego zakładu otrzymuje wynagrodzenie, wtedy podatku u źródła nie należy wykazywać. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego zaświadczenia o istnieniu tego zakładu.
Przy tego typu opodatkowaniu ważne są postanowienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Taka umowa może wyłączyć opodatkowanie określonych przychodów w Polsce albo może umożliwić zastosowanie stawki niższej niż stawka polska. Ważne aby posiadać certyfikat rezydencji kontrahenta.


Kiedy występuje podatek u źródła


W zależności od formy prawnej kontrahenta zagranicznego, zastosowanie ma albo ustawa podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), albo ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Przepisy te wyraźnie wskazują, jaki rodzaj wynagrodzenia jest opodatkowany w ten szczególny sposób. Najczęściej do tego rodzaju opodatkowania dochodzi, gdy wypłacane są przychody z praw autorskich, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych, z należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, za know-how oraz przychody z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej.

Podatek u źródła ma miejsce również, gdy wypłacone wynagrodzenie dotyczy usług niematerialnych takich jak usługi doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze.

fot. carballo - Fotolia.com

Podatek u źródła (WHT) z nowymi obowiązkami

Przedsiębiorca współpracujący z firmami zagranicznymi musi pamiętać o tzw. podatku u źródła. Jest to danina, którą chce polski fiskus od wypłacanych za granicę wynagrodzeń za usługi niematerialne, prawa majątkowe (autorskie, do znaków towarowych, projektów wynalazczych). Zasady obliczania podatku są tutaj różne w zależności od faktycznej sytuacji. Ten może wręcz nie wystąpić.


Rzeczywisty właściciel otrzymanych należności


Znowelizowane przepisy doprecyzowały definicję rzeczywistego właściciela należności. Tylko gdy wypłacane wynagrodzenie otrzymuje ich rzeczywisty właściciel, można zastosować stawkę podatku wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także można skorzystać ze zwolnienia z tego podatku. Z tego punktu widzenia jest to bardzo ważna okoliczność, wymagająca sprawdzenia jeszcze przed pobraniem podatku.
Tak więc rzeczywisty właściciel to podmiot spełniający łącznie następujące warunki:
 • otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części;
 • nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wyjaśnienie tego pojęcia opisano w przepisach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. CFC). Oznacza to, że w celu określenia, czy dany podmiot jest rzeczywistym właścicielem, konieczne będzie m.in. skontrolowanie tego, czy:
  • zarejestrowany za granicą kontrahent posiada przedsiębiorstwo, w ramach którego wykonywane są faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności, czy posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
  • zarejestrowany za granicą kontrahent nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
  • istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zarejestrowanego za granicą kontrahenta a faktycznie posiadanym przez niego lokalem, personelem lub wyposażeniem;
  • zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi tej jednostki;
  • zarejestrowany za granicą kontrahent samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.

Pamiętaj o dochowaniu należytej staranności


Niezależnie od wielkości wypłaconego wynagrodzenia, znowelizowane przepisy wprowadziły obowiązek dochowania należytej staranności. Obowiązek ten jest szczególnie ważny, gdy zastosowano stawkę podatku u źródła obniżoną lub gdy skorzystano ze zwolnienia z tego podatku.

Przy ocenie dochowania należytej staranności należy uwzględnić charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika. Dochowanie należytej staranności jest obecnie wymagane nie tylko z punktu widzenia prawidłowego rozliczenia podatku Vat, ale również zapobiegając nadużyciom w przypadkach, gdy należności są wypłacane zagranicznym kontrahentom, konieczne jest opracowanie wewnętrznych procedur celem weryfikacji swoich kontrahentów. Zakres takiej weryfikacji, jej szczegółowość, będzie uzależniona od wielkości prowadzonej firmy, zakresu działalności oraz branży w jakiej ona funkcjonuje. Całkowicie odmiennej staranności należy oczekiwać od osoby prowadzącej jednoosobową działalność, sporadycznie nabywającą usługi poza Polską, w porównaniu z dużym przedsiębiorstwem, mającym powiązania kapitałowe ze spółkami międzynarodowymi.

Zmiany od 2020 r.


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., w sytuacji, gdy wypłacone wynagrodzenie na rzecz jednego kontrahenta przekroczy 2 mln zł, należy zawsze pobrać podatek, a następnie zawnioskować o jego zwrot. Tak więc wprowadzono limit 2 mln zł, po przekroczeniu którego obowiązuje zasada poboru podatku z prawem do zwrotu (tax refund) – w pozostałym zakresie nadal obowiązuje zasada tzw. relief at source czyli prawo do skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku następuje już w momencie wypłaty należności przez płatnika.

W drodze rozporządzenia przesunięto termin wejścia w życie na 1.01.2020 r.

Termin zapłaty podatku


Wśród obowiązków, jakie ciążą na płatniku tego podatku, jest pilnowanie terminów. Najważniejszy termin to moment zapłaty podatku – należy dokonać przelewu na konto urzędu skarbowego do 7 dnia następnego miesiąca, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób prawnych (art. 26 ust. 3 updop), natomiast, gdy otrzymującym należność jest osoba fizyczna – termin to 20 dzień następnego miesiąca (42 ust. 1 updof). Pobrany podatek należy wpłacić do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania albo siedziby płatnika, tj. podmiotu wypłacającego opodatkowaną należność. Nie należy podatku wpłacać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie osób zagranicznych.

Deklaracje i informacje podatkowe


Po tym, jak podatek zostanie pobrany przez płatnika – polskiego przedsiębiorcę, konieczne jest złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej. W zależności od statusu podatnika składana jest deklaracja PIT-8AR lub CIT-10Z. Ostateczny termin składania tych deklaracji to koniec stycznia następnego roku podatkowego, chyba że wcześniej nastąpiła likwidacja płatnika. Deklaracje PIT-8AR należy przesłać do urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby płatnika, tj. podmiotu wypłacającego wynagrodzenie zagranicznemu kontrahentowi. Natomiast deklaracje CIT-10Z należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla podmiotów zagranicznych.

Oprócz deklaracji na płatniku ciąży ponadto obowiązek wypełnienia i przesłania informacji podatkowych IFT. Można wyróżnić cztery sytuacje, w których taka informacja musi zostać przygotowana:
 1. IFT-1 – gdy odbiorcą wynagrodzenia jest osoba fizyczna, przekazywana jest w trakcie roku podatkowego;
 2. IFT-2 – gdy odbiorcą wynagrodzenia jest inny podmiot, przekazywana jest w trakcie roku podatkowego;
 3. IFT-1R - gdy odbiorcą wynagrodzenia jest osoba fizyczna, przekazywana jest po zakończeniu roku podatkowego;
 4. IFT-2R - gdy odbiorcą wynagrodzenia jest inny podmiot, przekazywana jest po zakończeniu roku podatkowego.

Informacje IFT po zakończeniu roku podatkowego są sporządzanie zawsze, nawet wtedy gdy skorzystano ze zwolnienia z podatku. Obowiązek sporządzania w trakcie roku informacji IFT-1 oraz IFT-2 istnieje tylko na żądanie nierezydentów. Od 1.01.2019 r. informacje IFT-1 i IFT-1R oraz informacje IFT-2 i IFT-2R mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Informacje IFT należy przekazać zagranicznym kontrahentom oraz urzędom skarbowym, które są właściwe w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Informacji tych nie przesyła się organom podatkowym właściwym dla płatników tego podatku. Terminy: w przypadku rocznych informacji IFT-1R właściwy termin do dochowania to koniec lutego roku następującego po roku, w którym pobrany został podatek, a termin na złożenie oraz IFT-2R upływa z końcem trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Termin na sporządzenie i przekazanie IFT-1 oraz IFT-2 to 14 dni od dnia złożenia wniosku przez nierezydenta.

oprac. : Michał Jucha / Doradztwo Podatkowe Graczyk


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: