eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Dotacje na rozwój firmy: opracowanie dokumentacji jak koszty podatkowe

Dotacje na rozwój firmy: opracowanie dokumentacji jak koszty podatkowe

2020-01-22 09:23

Dotacje na rozwój firmy: opracowanie dokumentacji jak koszty podatkowe

Opracowanie wniosku o dotację jest kosztem firmy © Alexander Raths - Fotolia.com

Podatnicy podatku dochodowego ubiegają się często o różnego rodzaju dotacje z budżetu państwa, w celu sfinansowania planowanych inwestycji. Uzyskanie dotacji obwarowane jest jednak zazwyczaj pewnymi warunkami, takimi jak przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, czy złożenie stosownego wniosku. W celu spełnienia tych warunków, warto skorzystać z usług profesjonalnego doradcy, specjalizującego się w pomocy w uzyskiwaniu tego typu funduszy. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć komplikacji związanych z niedopełnieniem jakichś formalności, co zwiększy szanse na uzyskanie środków. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest fakt, że wynagrodzenie doradcy podatnik może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów.

Przeczytaj także: Promesa bankowa w kosztach uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), do kosztów uzyskania przychodów należą wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł. Jako kosztów podatkowych nie uznaje się jednakże tych wydatków, które zostały wprost wskazane przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Wydatki ponoszone w celu uzyskania dotacji, na sfinansowanie inwestycji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, w zakresie w jakim obejmują one koszt zlecenia zewnętrznemu podmiotowi opieki nad procedurą aplikacyjną dotyczącą pozyskania finansowania wykazują związek z przychodami podatnika, w związku z czym należy uznać, że spełniają przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodów, o których mowa w wart. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.
Nabycie takich usług nie wykazuje bezpośredniego związku z osiąganiem przychodów przez podatnika, wydatki na ten cel powinny zatem zostać potraktowane jako koszty pośrednie, związane z całokształtem prowadzonej przez podatnika działalności, a więc jako koszty ponoszone w celu zachowania (zabezpieczenia) źródła przychodów (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21.10.2016 r., znak 1462-IPPB6.4510.493.2016.1.AG oraz interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12.09.2016 r., znak ILPB3/423-166/12/16-S/EK i z 22.07.2012 r., znak ILPB3/423-166/12-3/EK).

Dlatego też moment rozpoznania poniesionych z tego tytułu kosztów powinien zostać określony na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.12.2017 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.415.2017.1.MBD). W świetle przywołanego przepisu, koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia.

fot. Alexander Raths - Fotolia.com

Opracowanie wniosku o dotację jest kosztem firmy

Przy korzystaniu z różnego rodzaju dotacji konieczne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji. Na ogół czynności te są powierzane wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Wypłacone im wynagrodzenie z tego tytułu stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu prowadzonego biznesu - o ile nie jest pokryte ze środków otrzymanych z takiej dotacji.


Jednocześnie, w kontekście kosztów związanych z nabyciem usług doradztwa, poniesionych w procesie pozyskiwania dofinansowania należy zwrócić uwagę na przepis art. art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o PDOP, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 55, 56 i 59 ustawy o PODP (m.in. z dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czy dotacji otrzymanych od agencji rządowych lub agencji wykonawczych).

Powyższe oznacza, że w przypadku otrzymania dotacji w formie refundacji, która pokryje wydatki poniesione na wynagrodzenie doradcy, podatnik zobowiązany będzie do korekty kosztów podatkowych - w części, na które przyznana zostanie refundacja. Opierając się na rozwiązaniu zawartym w art. 15 ust. 4i ustawy o PDOP, podatnik zobowiązany będzie do zmniejszenia zrefundowanych kosztów uzyskania przychodów na bieżąco, tj. w miesiącu otrzymania dokumentu, z którego wynika przyczyna korekty, np. umowy, decyzji lub innego dokumentu z którego wynika przyznanie podatnikowi dotacji (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.03.2018 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.6

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: