eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż mieszkania w spadku po ojcu w PIT

Sprzedaż mieszkania w spadku po ojcu w PIT

2020-05-25 10:11

Sprzedaż mieszkania w spadku po ojcu w PIT

Sprzedaż mieszkania © Alexander Raths - Fotolia.com

Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym, 5-cio letni okres, po upływie którego nie powstaje źródło przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Po jego upływie spadkobierca od sprzedaży nie zapłaci podatku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.05.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.157.2020.2.AWO.

Przeczytaj także: Sprzedaż mieszkania po śmierci męża w podatku dochodowym

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni odziedziczyła po zmarłym w dniu 8 stycznia 2016 r. ojcu prawo własności mieszkania. Właścicielem tego mieszkania od 31 grudnia 1989 r. był brat ojca wnioskodawczyni wraz z żoną, a od 22 września 2005 r. jedynie brat ojca wnioskodawczyni.

Właściciel ten zmarł 25 lipca 2012 r., a mieszkanie po nim odziedziczył ojciec wnioskodawczyni, co zostało stwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 18 grudnia 2012 r.

Po śmierci ojca w dniu 8 stycznia 2016 r. spadek po nim w całości (w tym opisane mieszkanie) przyjęła wnioskodawczyni, co zostało stwierdzone aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 1 marca 2016 r.

W dniu 7 maja 2019 r. wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie. Zainteresowana zadała pytanie, czy sprzedaż ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Alexander Raths - Fotolia.com

Sprzedaż mieszkania

5-cio letni okres, po upływie którego nie powstaje źródło przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.


W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)−c) wyżej wskazanej ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)−c) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub wyżej wskazanych praw majątkowych następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli sprzedaż nieruchomości nastąpi po upływie wskazanego okresu (pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia), wówczas nie jest źródłem przychodu w rozumieniu wskazanego wyżej artykułu (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a co za tym idzie, kwota uzyskana z takiego zbycia nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment i sposób jej nabycia.

Użyte w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „nabycia” nie zostało zdefiniowane w ustawie. Ustawodawca określił natomiast jak należy liczyć przedmiotowy okres, w przypadku składników majątkowych nabytych w drodze spadku.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a)˗c), okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Przepis ten rozstrzyga zatem, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, pięcioletni okres liczony będzie od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości przez spadkodawcę.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 i 925 Kodeksu cywilnego, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei akt poświadczenia dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia (art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego). (…)

Mając na względzie przytoczone wyżej regulacje, podkreślić należy, że datą nabycia przez ojca Wnioskodawczyni przedmiotowej nieruchomości jest 25 lipca 2012, tj. dzień śmierci Jego brata.

Wobec powyższego ˗ w warunkach niniejszej sprawy ˗ odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości, dokonane przez Wnioskodawczynię dnia 7 maja 2019 r., nienastępujące w wykonywaniu działalności gospodarczej, nie stanowiło źródła przychodu, o którym mowa w (cytowanym wyżej) art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu, po stronie Wnioskodawczyni nie powstał obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu niniejszej sprzedaży na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Innymi słowy, rzeczona transakcja (o ile nie została wykonana w ramach działalności gospodarczej) jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: