eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Mechanizm podzielonej płatności: ważna wartość faktury czy umowy?

Mechanizm podzielonej płatności: ważna wartość faktury czy umowy?

2020-08-04 13:42

Mechanizm podzielonej płatności: ważna wartość faktury czy umowy?

MPP dotyczy faktur powyżej 15.000 zł © apops - Fotolia.com

Dobrowolny wcześniej mechanizm podzielonej płatności w podatku VAT od 1 listopada 2019 r. stał się obowiązkowy dla wybranych transakcji. Jednym z warunków obligatoryjnego MPP jest to, aby wartość faktury przekraczała 15.000 zł. Rodzi się jednak pytanie, czy przy zawartej umowie limit ten odnosić do całości zamówienia czy też poszczególnych faktur?

Przeczytaj także: Zajęcie komornicze a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Na fakturach należy umieszczać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, gdy ich wartość przekracza 15.000 zł.

Dla przykładu załóżmy, że Firma X. zawarła półroczną umowę na dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (np. stal, złom, sprzęt elektroniczny). Wartość umowy opiewa na 300.000 zł. Umowa ta jednak jest realizowana etapami, dostawy są rozłożone w czasie i każda taka dostawa jest dokumentowana odrębną fakturą VAT. Wartość brutto żadnej z dostaw, a co za tym idzie – także wartość brutto żadnej z faktur – nie przekroczy 15.000 zł. Czy zatem w takim przypadku na fakturach dokumentujących poszczególne dostawy realizowane w ramach jednej umowy, należy zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w przepisach ustawy o VAT odnoszących się do wystawiania faktur. Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, faktura winna zawierać m.in. wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, gdy jej kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł i obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy. Jak nietrudno zauważyć, ustawodawca odnosi się tutaj wprost do wartości faktury a nie umowy.

fot. apops - Fotolia.com

MPP dotyczy faktur powyżej 15.000 zł

15.000 zł – to limit, powyżej którego faktury dokumentujące dostawy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT muszą być regulowane w ramach mechanizmu podzielonej płatności i też taką informację muszą zawierać. Limit ten odnosi się jednak do faktury, a nie zawartej z kontrahentem umowy.


W myśl przepisów ustawy o VAT (art. 2 pkt 31) fakturą jest dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Te szczegółowo określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT.

Potwierdzeniem powyższego jest art. 108a ust. 1a ustawy o VAT wskazujący, że przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15.000 zł (bądź jej równowartość w walucie obcej), podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Ważne
Art. 106e ust. 1 pkt 18a oraz art. 108a ust. 1a ustawy o VAT odnoszą się do art. art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, który stanowi:
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jak słusznie zauważył Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 maja 2020 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.156.2020.2.IK: „(…) bez znaczenia w przedmiotowej sprawie pozostaje kwota, na jaką zostaną zawarte poszczególne umowy z kontrahentami. Ww. przepisy jednoznacznie odnoszą się do wartości faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców a nie do kwoty zawartej w umowie miedzy kontrahentami.

Zatem wystawione przez Wnioskodawcę faktury za towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, w których kwota należności ogółem będzie stanowić kwotę poniżej 15.000 zł nie muszą zawierać wyrazu „mechanizm podzielonej płatności”. (…)”


Reasumując, obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” nie jest w zadem sposób uzależniony od kwoty, na jaką jest zawarta umowa z kontrahentem, lecz od kwoty poszczególnych faktur wystawionych w związku z realizacją tej umowy.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: