eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kasy fiskalne on-line w działalności gastronomicznej

Kasy fiskalne on-line w działalności gastronomicznej

2020-08-05 13:22

Kasy fiskalne on-line w działalności gastronomicznej

Sklepik kinowy jak restauracja - z kasą fiskalną on-line © RTimages - Fotolia.com

Pierwotnie od początku lipca 2020 r. restauracje i punkty gastronomiczne miały obowiązkowo stosować kasy fiskalne on-line na potrzeby dokumentowania sprzedaży dla osób prywatnych. Z uwagi jednak na pandemię koronawirusa, termin ten został wydłużony o 6 miesięcy.

Przeczytaj także: Jak wdrożyć w małej firmie kasę fiskalną online

Punkty gastronomiczne będą musiały ewidencjonować sprzedaż na kasach fiskalnych on-line od 1 stycznia 2021 r.
Obowiązek ten nie obejmie jednak każdego, kto zajmuje się sprzedażą żywności.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz. U. poz. 1059) m.in. podmiotom świadczącym usługi związane z wyżywieniem został wydłużony termin, w którym podatnicy ci mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – do dnia 31 grudnia 2020 r. Zatem dopiero od 1 stycznia 2021 r. konieczne będzie stosowanie w tej branży kas fiskalnych on-line.
Ważne
Terminowa wymiana kasy na kasę on-line pozwala podatnikowi na nabycie prawa do skorzystania z ulgi na jej zakup. Ulga ta przysługuje także wówczas, gdy taki podatnik dobrowolnie zainstaluje kasę on-line przed 1 stycznia 2021 r. i rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej użyciu. Odzyskać można maksymalnie 90% ceny zakupu kasy (bez VAT) nie więcej jednak niż 700 zł.

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi spełnić następujące warunki:
  • rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas on-line,
  • posiadać fakturę zakupu kasy on-line oraz dowodu zapłaty całej należności za kasę.

Nie każdy handlujący żywnością musi mieć kasę on-line


Z początkiem 2021 r. na kasy on-line muszą przerzucić się firmy świadczące usługi związane z wyżywieniem - wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo.

fot. RTimages - Fotolia.com

Sklepik kinowy jak restauracja - z kasą fiskalną on-line

Z początkiem 2021 r. firmy z branży gastronomicznej będą musiały stosować obowiązkowo kasy on-line. Dokładniej chodzi tutaj o podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Zdaniem fiskusa do takich zalicza się nawet przykinowy sklepik.


Już tutaj zatem widać, że nie każdy, kto sprzedaje żywność, od początku przyszłego roku będzie musiał mieć kasę fiskalną on-line. Co o tym twierdzą organy podatkowe? Niestety te starają się rozszerzyć obowiązek stosowania kas fiskalnych on-line na jak najszerszy krąg podmiotów, co widać w wydawanych interpretacjach podatkowych.
Podatnik prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pieczywa, wyrobów cukierniczych, przekąsek (kanapki, pierogi), soków w butelkach czy kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Wyroby, takie jak kanapki, sałatki i pierogi są wcześniej przygotowywane i gotowe, wykładane do lady sprzedażowej w celu sprzedaży klientowi. Posiłki nie są przygotowane na życzenie klienta jak też podgrzewane na bieżąco przed wydaniem. Kawa i herbata są sprzedawane „na wynos”. Nie ma miejsca sprzedaż wyrobów do spożycia na miejscu w sklepie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.170.2020.3.KP uznał, że „(…) Wnioskodawca przygotowując kawę i herbatę z opakowań „to go” i sprzedając ją „na wynos”, przygotowując wcześniej kanapki, sałatki i pierogi, które są wykładane do lady sprzedażowej w celu sprzedaży klientowi na wynos, sprzedaje gotowe posiłki i napoje w pełni przyrządzone i serwowane do bezpośredniego spożycia. Czyli takie jak oferowane w placówkach gastronomicznych.

(…) prowadząc sprzedaż w sklepach stacjonarnych firmowych, w których sprzedawane będą uprzednio przygotowane przez Wnioskodawcę wyroby gastronomiczne, tj. kanapki, sałatki, pierogi czy kawa i herbata, Wnioskodawca świadczy usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomicznych (sklepy stacjonarne firmowe).

Tym samym, mając na uwadze powyższe regulacje prawne należy stwierdzić, że skoro – jak wynika z opisu sprawy – w ramach prowadzonych sklepów stacjonarnych Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż usług gastronomicznych, to stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy, będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych od 1 stycznia 2021 r. przy użyciu kasy on-line, tj. kasy umożliwiającej połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy.(…)”

Ważne
Organy podatkowe podkreślają, że zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), pod pojęciem gastronomii rozumie się „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”. Zgodnie zaś z definicją stosowaną w statystyce publicznej zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, to obiekt którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.
Placówki gastronomiczne dzielą się na:
  • placówki ogólnie dostępne;
  • placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów.

Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich. Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Z kolei punktem gastronomicznym jest placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp. Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. Dalej wg Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

Podatnik prowadzi działalność polegającą na sprzedaży produktów typu fast food oraz napojów w różnych miejscach na terenie kraju podczas różnych imprez i eventow, gdzie sprzedaż produktów odbywa się z samochodu gastronomicznego (tj. mobilnej placówki gastronomicznej typu food truck). Wszystkie produkty i potrawy przygotowywane są na miejscu z półproduktów.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej dnia 22 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.281.2020.2.MN stwierdził, że „(…) trudno uznać ww. samochód typu „food truck” za placówkę gastronomiczną o charakterze stacjonarnym, skoro samochód ten, nie znajduje się na stałe w jednym miejscu, ale zmienia swoje położenie co jakiś czas (w zależności od czasu i miejsca odbywania się poszczególnych wydarzeń, w trakcie których w samochodzie dokonywana jest sprzedaż usług gastronomicznych). Również z punktu widzenia klientów tego Sklepu nie można uznać, że placówka ta jest placówką stacjonarną, nie jest ona bowiem zlokalizowana w jednym konkretnym miejscu (nie ma stałego adresu), do którego klient może się zawsze udać i skorzystać z oferowanych usług gastronomicznych.

(…) skoro prowadzona przez Wnioskodawcę sprzedaż produktów typu fast food oraz napojów prowadzona będzie z mobilnej placówki gastronomicznej typu „food truck” a nie stacjonarnej placówki gastronomicznej, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wymienić dotychczas używanej kasy rejestrującej na kasę rejestrująca on-line. W konsekwencji, po dniu 30 czerwca 2020 r. Wnioskodawca w dalszym ciągu będzie mógł ewidencjonować sprzedaż przy użyciu dotychczas używanej kasy rejestrującej.(…)”

Podatnik wskazał, że zajmuje się produkcją piekarniczą i ciastkarską oraz sprzedażą hurtową i detaliczną swoich wyrobów. W jego zakładach nie są prowadzone żadnego rodzaju sklepy czy punkty sprzedaży w sposób zorganizowany (brak lad wystawowych, miejsca dla klientów, stolików, krzeseł czy innego wyposażenia sklepowego). Można jedynie zakupić jego towary pochodzące z linii produkcyjnych. Zakłady nie prowadzą też produkcji ani sprzedaży napojów. Sprzedaż całego asortymentu jest prowadzona na wszystkich kasach w danym punkcie sprzedaży (zakładzie).

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2020 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.142.2020.2.MT uznał, że „(…) Zakłady produkcyjne nie są zaliczane do placówek gastronomicznych, nie stanowią one również żadnej z placówek prowadzących ograniczoną działalność gastronomiczną definiowaną jako punkt gastronomiczny. Zakłady te zajmują się produkcją towarów (wyroby piekarnicze i ciastkarskie), a nie świadczeniem usług podawania przygotowanych posiłków i napoi.

Zatem, realizowana przez Wnioskodawcę sprzedaż towarów w Zakładach produkcyjnych nie będzie objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy on-line.

Tym samym, wykonywana działalność w zakresie sprzedaży towarów w Zakładach produkcyjnych nie będzie obligowała Wnioskodawcy do wymiany kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasę on-line (…)”

Podatnik prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą związaną z działaniem w jego strukturach Kina i sklepiku ściśle związanego z działalnością Kina. Sklepik kinowy jest otwarty w momencie działania kina i sprzedawane są w nim określone artykuły związane z typową działalnością kina, tj.: popcorn, natchosy, napoje przetwarzane (kawę, czy herbatę, które są sprzedawane w jednorazowych opakowaniach). Kawę można na prośbę klienta kupić we filiżance. Powyższe są sprzedawane jako towary ze stawką VAT 23%. Sprzedawane są też towary nieprzetwarzane, tj. wafelki, wafelki czekoladowe, chipsy, paluszki, orzeszki w puszce oraz napoje w butelkach, tj. soki, woda mineralna, itp. Zakupione towary klienci konsumują w sali kinowej podczas seansów.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.262.2020.1.MŁ uznał, że „(…) punkt który prowadzi Wnioskodawca (Sklepik kinowy), gdzie sprzedawane są m.in. popcorn, natchosy, napoje przetwarzane, tj. (…), kawa, czy herbata oraz towary nieprzetwarzane, tj. wafelki, wafelki czekoladowe, chipsy, paluszki, orzeszki w puszce oraz napoje w butelkach, tj. soki, woda mineralna, itp. należy uznać za punkt gastronomiczny.

Tym samym należy stwierdzić, że Wnioskodawca prowadząc Sklepik kinowy, tj. punkt gastronomiczny to, stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy, będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 1 lipca 2020 r. przy użyciu kasy on-line(…)”


Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU PODATKI:

rozlicz swój PIT i pomóż dzieciom zapomnieć o chorobie

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: