eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Sprzedaż złotych monet w podatku dochodowym

Sprzedaż złotych monet w podatku dochodowym

2020-10-07 13:59

Sprzedaż złotych monet w podatku dochodowym

Sprzedaż złota w PIT © fox17 - Fotolia.com

Odpłatne zbycie złotych monet zakupionych prywatnie, nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdy nastąpi po upływie co najmniej 6 miesięcy od ich zakupu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.10.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.562.2020.1.KK.

Przeczytaj także: Zbycie majątku (nieruchomości) po 5 latach z podatkiem dochodowym?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


W lutym 2019 r. wnioskodawca zakupił złote monety, które na dzień 22 czerwca 2020 r. zostały wycenione na ok. 50.000 zł. Monety te w przyszłości zostaną sprzedane. Wnioskodawca zadał pytanie, czy od tej sprzedaży zapłaci podatek dochodowy, gdy sprzeda je powyżej ceny zakupu? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku w drodze rozporządzenia.

fot. fox17 - Fotolia.com

Sprzedaż złota w PIT

Złote monety na potrzeby PIT są traktowane jak inne rzeczy. To oznacza, że ich sprzedaż (prywatnie - poza działalnością gospodarczą) nie wywoła żadnych skutków na tle podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy nastąpi po upływie co najmniej 6 miesięcy od ich zakupu.


Stosownie natomiast do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d. innych rzeczy,
− jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W myśl art. 24 ust. 6 omawianej ustawy dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Z powołanych przepisów wynika, że w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie rzeczy, do których zaliczyć należy również rzeczy ruchome (złoto). Jednakże podlegający opodatkowaniu przychód powstaje wyłącznie, jeśli zbycie następuje w okresie krótszym niż pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup. Wobec tego, jeżeli sprzedaż następuje po upływie półrocznego okresu, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej zamierza dokonać sprzedaży złotych monet w okresie dłuższym niż pół roku od momentu ich zakupu.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, odpłatne zbycie złotych monet, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie stanowić źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem odpłatne zbycie nastąpi po upływie okresu, o którym mowa w tym przepisie. Wnioskodawca nie będzie więc zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

oprac. : Ministerstwo Finansów

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: