eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą

Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą

2021-07-26 06:09

Podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą

Kiedy wysoki podatek od budynków i lokali? © RFsole - Fotolia.com

Wysokość stawki podatku od nieruchomości zależy przede wszystkim od sposobu jej wykorzystywania. W przypadku budynków związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka podatku jest niemal trzydziestokrotnie wyższa niż w przypadku budynków mieszkalnych. Podatnikom jednak nie zawsze łatwo stwierdzić czy nieruchomość jest związana z działalnością gospodarczą, czy nie.

Przeczytaj także: Ostatni dzwonek na obniżenie podatku od nieruchomości firmowych za 2023 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK 39/19) przyniósł odpowiedź na część wątpliwości. Trybunał uznał za niezgodną z Konstytucją taką wykładnię przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawa o PIOL), która prowadzi do tego, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. To oznacza, że jeśli przedsiębiorca posiada jakąś nieruchomość, której, z różnych powodów nie wykorzystuje w swojej działalności gospodarczej, to nieruchomość ta nie powinna być opodatkowana stawką dla przedsiębiorców.

W dalszym ciągu jednak mogą pojawiać sytuacje wątpliwe. Można wskazać wiele okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu czy nieruchomość służy działalności gospodarczej, w szczególności:
 • czy właściciel nabył nieruchomość do majątku osobistego, czy do majątku prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • czy nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych i czy podatnik dokonuje od niej odpisów amortyzacyjnych,
 • czy wykorzystywanie nieruchomości do celów działalności gospodarczej jest przejściowe czy trwałe,
 • czy jakiekolwiek związane z nieruchomością wydatki wliczono w poczet kosztów uzyskania przychodu.

W szczególności problematyczne mogą być sytuacje, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, np. zajmuje się tzw. flipowaniem (kupuje nieruchomość, remontuje lub ulepsza i sprzedaje z zyskiem) albo nabywa nieruchomości w celu ich wynajmowania. Jeżeli przedmiotem tego obrotu są nieruchomości mieszkalne może pojawić się dylemat, jaką stawkę podatku zastosować.

Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o PIOL rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
 • od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
 • od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

fot. RFsole - Fotolia.com

Kiedy wysoki podatek od budynków i lokali?

Nieruchomości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są obarczone dużo wyższą stawką podatku od nieruchomości. Dlatego warto zastanowić się, które z nich wyższego podatku wymagają. Doskonale widać to na budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Te pierwsze skutkują bowiem naliczaniem wyższe daniny tylko wówczas, gdy są faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.


W przypadku flipów najczęściej mamy do czynienia z budynkami mieszkalnymi, wątpliwości może natomiast budzić to czy są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Niewątpliwie występują one jako przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej i są towarem handlowym.

Wskazać jednak należy, że ustawodawca wyraźnie odróżnia budynki związane z działalnością gospodarczą od budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 1a ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22.07.2020 r., II FSK 1089/20, wyjaśnił, że przez "zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej" należy rozumieć faktyczne wykonywanie konkretnych czynności, działań w budynku, powodujących dokonanie zamierzonych celów lub osiągnięcie konkretnego rezultatu, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że chodzi tu o zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej, do której odwołuje się ustawodawca w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIOL, a więc działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców. Innymi słowy, budynki są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej wtedy, kiedy w nich prowadzona jest ta działalność, a nie wtedy gdy są przedmiotem tej działalności.

Inaczej będzie w przypadku lokali niemieszkalnych, które muszą być jedynie „związane” z działalnością gospodarczą, a nie „zajęte” na jej cel. Jeżeli przedsiębiorca handluje nieruchomościami, to trudno uznać, że nie są one związane z jego działalnością gospodarczą. Nie ma przy tym znaczenia, czy w budynkach tych prowadzona jest działalność gospodarcza i czy znajdują się one w ewidencji środków trwałych. Dotyczy to zarówno całych budynków jak i wyodrębnionych lokali, które nie są mieszkalne. Jak bowiem wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31.03.2015 r., II FSK 559/13 "nieruchomość staje się elementem przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub można ją uznać za związaną z tym przedsiębiorstwem, jeżeli w jakikolwiek sposób jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej (nie jest przy tym objęta podatkiem rolnym albo leśnym) lub – biorąc pod uwagę cechy faktyczne tej nieruchomości i rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – może być wykorzystana wprost na ten cel."

Podsumowując, przy ustalaniu stawki podatku od nieruchomości w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na charakter budynku lub jego części. Jeśli nie ma on charakteru mieszkalnego, a jest przedmiotem obrotu, wówczas będzie objęty stawką dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Jeżeli natomiast ma charakter mieszkalny, to stawką dla działalności gospodarczej może być objęty jedynie wówczas, gdy w takim budynku rzeczywiście fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli jednak służy on celom mieszkaniowym, to podlega niższej, przewidzianej dla nieruchomości mieszkalnych, stawce.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: