eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Polski Ład: ZUS chce składkę zdrowotną od przychodu ze sprzedaży towarów

Polski Ład: ZUS chce składkę zdrowotną od przychodu ze sprzedaży towarów

2022-01-27 12:48

Polski Ład: ZUS chce składkę zdrowotną od przychodu ze sprzedaży towarów

ZUS chce składkę zdrowotną od przychodu ze sprzedaży towarów © fot. mat. prasowe

Rok 2022 przyniósł rewolucję w zakresie obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez przedsiębiorców. W przypadku firm opodatkowanych podatkiem liniowym bądź skalą podatkową, danina ta jest liczona od uzyskanego dochodu. Niestety nie zawsze będzie to dochód podatkowy.

Przeczytaj także: Polski Ład: składka zdrowotna od prowadzonej firmy

Od 2022 r. podstawę naliczenia składki zdrowotnej przez powyższych podatników stanowi co do zasady dochód z działalności gospodarczej (ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów w myśl przepisów o PIT), pomniejszony o kwotę składek ZUS, gdy te nie trafiły do kosztów podatkowych. W takiej wysokości składkę przedsiębiorcy zapłacą po raz pierwszy za luty 2022 r., a podstawą jej naliczenia będzie dochód uzyskany w styczniu tego roku.
Zgodnie z art. 81 ust. 2 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa o NFZ), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. – roczną podstawę składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy o PIT, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest niższa od kwoty stanowiącej iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok składkowy stanowi ta kwota. (ust. 2b ustawy o NFZ)

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu przedsiębiorca wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w sposób określony w dalszych przepisach art. 81 ustawy o NFZ.

fot. mat. prasowe

ZUS chce składkę zdrowotną od przychodu ze sprzedaży towarów

Przy zbyciu stanu magazynowego z roku 2021 w roku 2022 przedsiębiorca zapłaci wysoką składkę zdrowotną.


Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, dochód ustalają generalnie jako różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. W kosztach tych ujmowane są natomiast zakupione towary handlowe, czy materiały, nawet wówczas, gdy nie zostaną sprzedane/zużyte w danym roku. Na koniec roku (a niekiedy również w jego trakcie) te towary/materiały, które nie zostały zużyte/sprzedane, są wykazywane w spisie z natury jako tzw. różnice remanentowe i korygują odpowiednio dochód podatkowy.
Art. 24 ust. 2 ustawy o PIT wskazuje, że u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

W rezultacie finalnie zakupione towary/materiały, właśnie poprzez różnice remanentowe, trafiają do kosztów podatkowych roku, w którym powstał odpowiadający im przychód.

Niestety, przytoczony wyżej art. 81 ust. 2 ustawy o NFZ określa własną definicję dochodu dla celów ubezpieczeniowych, rozumiany jako różnica między przychodami a kosztami. To, zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przesądza o tym, że różnica remanentowa nie będzie brana pod uwagę przy ustalaniu podstawy naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W wyjaśnieniach ZUS czytamy:

Zapewne chodzi o różnice remanentowe? Jeśli tak, to nie są one uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego względu, dochód do opodatkowania i dochód dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie muszą być tożsame – mogą się różnić między sobą.

Różnice remanentowe nie są uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego względu, dochód do opodatkowania i dochód dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie muszą być tożsame – mogą się różnić między sobą.

Powyższe podejście ZUS potwierdza też resort finansów.

Przyjmując stanowisko ZUS za prawidłowe, dla przykładu przedsiębiorca prowadzący księgę podatkową, który w 2022 r. sprzeda za 400.000 zł towar kupiony w roku 2021, przy cenie zakupu 350.000 zł, podatek dochodowy (finalnie) zapłaci od uzyskanego dochodu w wysokości 50 000 zł, zaś składkę na ubezpieczenie zdrowotną de facto zapłaci od przychodu w wysokości 400.000 zł.

Przyjęcie takiego stanowiska i oderwanie definicji dochodu na potrzeby wyliczenia składki zdrowotnej od definicji dochodu na potrzeby podatku dochodowego prowadzi przy tym do absurdu i różnego traktowania podatników jedynie ze względu na formę prowadzenia ewidencji księgowych (podatkowa księga przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe). Firma prowadząca księgi rachunkowe traktuje bowiem zakupione towary czy materiały jako koszty bezpośrednie, wskutek czego potrąca je w roku, w którym został uzyskany odpowiadający im przychów. W rezultacie, gdy firma prowadząca księgi rachunkowe sprzeda w 2022 r. towary kupione w 2021 r., ujmie wartość ich zakupu w kosztach roku 2022, a w konsekwencji zapłaci składkę zdrowotną od realnego dochodu (podatkowego), czyli wracając do naszego przykładu – od 50.000 zł a nie 400.000 zł, od których – zgodnie z resortowymi wyjaśnieniami składkę będzie musiała naliczyć firmą prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: