eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › VAT od paliwa do samochodu w leasingu z zagranicy

VAT od paliwa do samochodu w leasingu z zagranicy

2007-02-04 12:31

Nie można dokonywać odliczania podatku VAT od zakupu paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg, który używany jest w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem, a który nie posiada stosownego badania technicznego z okręgowej stacji kontroli pojazdów potwierdzonego zaświadczeniem, oraz nie posiada stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym - stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w decyzji z dnia 22.01.2007 r. nr IPB_1/4407-62/06/I.

Przeczytaj także: Podatek VAT: ubezpieczenie przy umowie leasingu

Podatnik w swoim pytaniu skierowanym do organu podatkowego poinformował, że użytkuje samochód o masie całkowitej 3.500 kg, który używa na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem. Samochód ten posiada niemiecki dowód oraz tablice rejestracyjne. Wskazał on również, że okręgowe stacje kontroli pojazdów nie posiadają uprawnień do wydania stosowego zaświadczenia jak również o braku możliwości dokonania stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym dla samochodu nie zarejestrowanego w Polsce. Przy takim stanie faktycznym, Izba Skarbowa w Katowicach przedstawiła swoje stanowisko w decyzji.

„(…) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Wyjątek od powyżej zasady został przez ustawodawcę przewidziany w art. 88 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Artykuł 86 ust. 3 ww. ustawy stanowi bowiem, iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.

 

1 2 ... 5

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: