eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi księgowe a moment powstania przychodu

Usługi księgowe a moment powstania przychodu

2007-03-03 00:03

Dowiedz się, w jaki sposób należy od nowego roku ustalać przychody od usług księgowych, dla których obowiązuje zasada wystawiania faktur po zakończonym miesiącu. W przypadku usług księgowych usługa dotycząca danego okresu rozliczeniowego (miesiąca) wykonywana i zakończona jest na ogół w miesiącu następnym (np. 20. dnia), nawet jeśli jej wykonywanie rozpoczęto w miesiącu poprzednim.

Przeczytaj także: Usługi ciągłe: moment powstania przychodu

A zatem usługa księgowa dotycząca np. grudnia (grudniowe operacje gospodarcze i dowody księgowe) faktycznie wykonywana (w przeważającej części) i zakończona jest w styczniu itd. Przychód z tego tytułu powstaje więc w dniu wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury (do 7 dni).

Przychód taki powstać może również w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie zawartej przez strony, jeśli umowa przewiduje taki sposób rozliczania.

Wyjaśnienie: Obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dalej: nowelizacja updof, zbliżyła datę powstania przychodu do momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W tym ostatnim obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi lub wystawienia faktury, nie później jednak niż 7. dnia od wykonania usługi (art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT).

Podobnie (w korespondencji z art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT) datę powstania przychodu określają znowelizowane przepisy o podatku dochodowym. Za datę tę uważa się dzień wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 14 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof).

Poprzednio – do 31 grudnia 2006 r. – był to dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę.

Uwaga!
Od zasady tej istnieje obecnie wyjątek pozwalający na uznanie, iż przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, jeśli z umowy zawartej między stronami wynika, że usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych (np. miesięcznych, kwartalnych itp.), nie rzadziej jednak niż raz w roku (art. 14 ust. 1e updof).

Usługę księgową uznaje się za wykonaną w dniu, w którym zakończono księgowania i sporządzono deklaracje podatkowe. W tym też dniu, lub dniu wystawienia faktury (do 7 dni), powstaje przychód. Data powstania przychodu może „przesunąć się” na ostatni dzień tego samego miesiąca, jeśli taki sposób rozliczania wynika z umowy zawartej między stronami, ale w przypadku tym przychód powstaje niezależnie od daty wystawienia faktury.

Jeśli natomiast z zawartej umowy wynika, że np. klient płaci za usługi księgowe z góry, w miesiącu rozliczeniowym, którego usługa dotyczy, to pomimo że usługa ta nie została jeszcze wykonana (będzie wykonana np. 20. następnego miesiąca), przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

Uwaga!
Przychód może powstać również w ostatnim dniu innego niż miesiąc okresu rozliczeniowego, np. tygodnia, kwartału, półrocza, jeśli wynika to z umowy, ale w przypadku usług księgowych takich okresów rozliczeniowych raczej się nie stosuje.

Podstawa prawna
• Art. 14 ust. 1c i ust. 1e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
• Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 15).
• Art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


„Wskazówki Księgowe” - praktyczne rozwiązania problemów związanych z podatkami, rachunkowością, ubezpieczeniami społecznymi i prawem pracy.

oprac. : Wskazówki Księgowe Wskazówki Księgowe

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: