eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Spółka menedżerska a liniowy PIT

Spółka menedżerska a liniowy PIT

2008-01-08 13:03

Jeżeli spółka menedżerska osiągnie przychody z tytułu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, przychody poszczególnych wspólników z tego tytułu należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Nie mogą one zatem być opodatkowane podatkiem liniowym. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31.12.2007 r. nr LPB1/415-112-07-3/GM.

Przeczytaj także: Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatnik wyjaśnił, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce akcyjnej, gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Do jego zadań należy: prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentowanie, a w szczególności reprezentowanie Spółki na zewnątrz, podpisywanie umów w imieniu Spółki, zwoływanie posiedzeń Zarządu i Zgromadzeń Spółki, sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych. Z kolei typowe funkcje zarządcze (takie jak podejmowanie decyzji dotyczących działalności bieżącej oraz rozwoju, zarządzanie wszystkimi obszarami przedsiębiorstwa i inne) pełni Dyrektor Zarządzający. Z końcem 2007 r. podatnik zamierza zrezygnować z obecnej funkcji i otworzyć z innymi osobami spółkę menedżerską w formie spółki jawnej, która będzie świadczyła usługi zarządcze na rzecz spółki, w której podatnik jest Członkiem Zarządu. Zakres usług nowej spółki świadczonej na rzecz spółki akcyjnej będzie się pokrywał z czynnościami dyrektora zarządu. W związku z powyższym zadano pytanie, czy wnioskodawca jako wspólnik spółki menedżerskiej, osiągając przychody z tytułu świadczenia usług zarządzania na rzecz wymienionej spółki akcyjnej może wybrać opodatkowanie dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów zawarte zostały w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. W treści art. 10 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, jako źródło przychodu wymieniono działalność wykonywaną osobiście, natomiast w art. 10 ust. 1 pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą.

W rozumieniu art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:
a. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
b. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 powołanej ustawy, za przychody z samodzielnie wykonywanej działalności (tj. o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Zatem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią zawsze przychody z działalności wykonywanej osobiście, również wtedy, gdy są uzyskiwane przez spółkę osobową prawa handlowego (np. jawną) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Możliwość wyboru opodatkowania podatkiem liniowym normuje przepis zawarty w art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

Reasumując, skoro spółka menedżerska (spółka jawna) osiągnie przychody z tytułu umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, poszczególni wspólnicy osiągną przychody, które należy zakwalifikować do źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 czyli do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Osiągnięte z tego źródła dochody nie mogą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: