eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS

Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS

2015-07-06 11:00

Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS

Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS © kyo - Fotolia.com

Jedną z najlepiej zarabiających grup podatników jest kadra menedżerska. Wysokie zarobki to jednocześnie wysokie obciążenia daninami publicznymi. Nic więc dziwnego, że menedżerowie szukają sposobów na optymalizację w tym zakresie. Zamykane im są jednak kolejne furtki. W podatku dochodowym nie mogą oni bowiem wybrać opodatkowania liniowym PIT. Ostatnio zaś Sąd Najwyższy orzekł, że także składki ZUS powinny być tutaj płacone od faktycznej wartości wynagrodzenia (uchwała o sygn. akt . III UZP 2/15).

Przeczytaj także: Zarządzanie przedsiębiorstwem = skala podatkowa

Aby uciec przed wysokimi daninami, menedżerowie najpierw otwierali działalność gospodarczą na własne nazwisko, w ramach której świadczyli usługi menedżerskie, a następnie spółki osobowe – wybierając oczywiście dla tych form prowadzenia działalności opodatkowanie podatkiem liniowym. Miało ich to ochronić przed płaceniem podatków wg wyższych stawek podatkowych.

Niestety zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne uważały i nadal uważają, że przychody takie zaliczają się nie do działalności gospodarczej, a przychodów z działalności wykonywanej osobiście (i to w każdym przypadku, nawet gdy kontrakt zostanie podpisany przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej firmy).
Art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

To z kolei oznacza, że przychodów takich nie można opodatkować liniowo – zawsze ma do nich zastosowanie skala podatkowa. Jeżeli zatem menedżer zarabia rocznie ponad 85,5 tys. zł – od nadwyżki ponad tę kwotę musi płacić nie 18, a 32% podatku dochodowego.

Do tej pory jednakże menadżerzy, pomimo stosunkowo wysokiego podatku, dzięki działalności gospodarczej starali się unikać płacenia wysokich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Przypomnijmy bowiem, że wartość tych składek u przedsiębiorców jest stała i wynosi obecnie miesięcznie ok. 1 100 zł – przy zadeklarowaniu minimalnych podstaw naliczenia składek. W przypadku natomiast umów o pracę czy zlecenie, podstawą naliczania tych składek są faktyczne zarobki, wskutek czego przy pensji menadżera niewątpliwie byłyby one dużo wyższe.

fot. kyo - Fotolia.com

Kontrakt menadżerski to wyższy podatek i składki ZUS

W podatku dochodowym menadżerowie nie mogą wybrać opodatkowania liniowym PIT. Ostatnio zaś Sąd Najwyższy orzekł, że także składki ZUS powinny być tutaj płacone od faktycznej wartości wynagrodzenia.


17 czerwca 2015 r. uchwałą składu 7 sędziów o sygn. akt III UZP 2/15 jednakże Sąd Najwyższy pozbawił ich i tej drogi optymalizacji.
Sąd Najwyższy uznał, że tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Warto w tym miejscu dodać, że we wcześniejszych orzeczeniach Sąd Najwyższy dopuszczał opłacanie składek ZUS przez menadżerów – przedsiębiorców z działalności gospodarczej (por. wyrok z dnia 12 listopada 2014 r., I UK 126/14, czy wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r., I UK 138/08).
Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – oprócz pracowników – podlegają m.in. tzw. zleceniobiorcy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia. Innym tytułem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest wykonywanie (prowadzenie) pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sąd Najwyższy nie podzielił jednak takiego stanu rzeczy i jednocześnie, wskutek omawianej uchwały, ujednolicił podejście sądów w tej materii. Zauważył on, iż obecnie można spotkać sytuacje, w których członkowie zarządu spółek kapitałowych zakładają własne firmy, których przedmiotem jest wyłącznie zarządzanie przedsiębiorstwami i następnie w ramach tzw. „samozatrudnienia” obejmują oni funkcje menedżerów. Od uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia odprowadzają oni samodzielnie składki ZUS, przy czym podstawa wymiaru składek w tym przypadku jest stosunkowo niska i z reguły wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez GUS.
SN wskazał, że proceder taki, niewątpliwie korzystny dla samych menadżerów (jako że płacili oni stosunkowo niskie składki), niekorzystnie uderza w Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli ogół ubezpieczonych.

Stąd Sąd Najwyższy uznał, że menedżerowie nie świadczą usług na zasadzie „samozatrudnienia”, lecz są związani ze spółką umową „zlecenia” – inną umową cywilnoprawną o podobnym charakterze. To oznacza, że spółki, w których menedżerowie tacy pracują, powinny odprowadzać do ZUS składki w wysokości liczonej od faktycznie uzyskiwanego przez menedżerów przychodu na podstawie kontraktów menedżerskich.

Będą to niewątpliwie składki dużo wyższe od tych, które menedżerowie odprowadzaliby do ZUS z tytułu samozatrudnienia.

Powiększony skład Sądu Najwyższego nadał ww. uchwale moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały (czyli od 17 czerwca 2015 r.).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: