eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Faktura VAT RR na usługi od rolnika

Faktura VAT RR na usługi od rolnika

2008-04-25 13:31

Podatnik VAT, jako nabywca usług świadczonych przez rolnika ryczałtowego, jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT RR z 5% stawką zryczałtowanego podatku VAT. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 04.04.2008 r. nr IBPP1/443-208/08/AZ/KAN-1237/02/08/KAN-3388/04/08.

Przeczytaj także: Fakturę VAT-RR wystawia kupujący

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatnik wyjaśnił, że zamierza wynająć od rolnika ryczałtowego maszynę rolniczą - przyczepę do traktora, która będzie wykorzystywana w przetwórni (PKWiU 71.31.10-00.00). W związku z powyższym zadał on pytanie, czy powinien on od takiej usługi wystawić rolnikowi fakturę VAT RR z 5% podatkiem VAT, oraz czy ten podatek będzie stanowił dla nabywcy podatek naliczony? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

W myśl art. 116 ust. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" (...).

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o podatek od towarów i usług.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 cyt. ustawy o VAT, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zamierza wynająć od rolnika ryczałtowego maszynę rolniczą – przyczepę do traktora, usługa ta została sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 71.31.10-00.00.

W poz. 25 wspomnianego załącznika nr 2 do ustawy pod symbolem PKWiU 71.31.10 wymieniono „usługi dzierżawy lub najmu maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi”.Na mocy art. 118 przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.

Zatem Wnioskodawca jako nabywca usług świadczonych przez rolnika ryczałtowego, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 71.31.10 zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT RR z 5% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

 

1 2

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: