eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Fundusz promocji rolnictwa a odliczenie VAT z faktury VAT RR

Fundusz promocji rolnictwa a odliczenie VAT z faktury VAT RR

2015-06-10 13:50

Fundusz promocji rolnictwa a odliczenie VAT z faktury VAT RR

Fundusz promocji rolnictwa a odliczenie VAT © monticellllo - Fotolia.com

Kilka lat temu zostały utworzone różne fundusze promocji rolnictwa, mające na celu czy to wspieranie marketingu rolnego, czy też wzrost spożycia i promocję produktów rolno-spożywczych. Fundusze te oczywiście muszą się z czegoś utrzymywać. W związku z tym w odpowiedniej ustawie postanowiono, że wpłaty na fundusz będą naliczane od wartości płodów rolnych, zaś obowiązanymi do ponoszenia ich ciężaru będą producenci rolni.

Przeczytaj także: Zapłata gotówką za zakup od rolnika na fakturę VAT RR

Do życia powołano w sumie dziewięć funduszy, w tym m.in. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, czy Fundusz Promocji Owoców i Warzyw (ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, Dz. U. z 2009 r. Nr 97 poz. 799).

Wpłaty na fundusze promocji wynoszą co do zasady 0,1% wartości netto od poszczególnych płodów rolnych (jedynie w przypadku mleka opłatę nalicza się inaczej). Do naliczania, pobierania oraz przekazywania wpłat odpowiednim funduszom, obowiązani są m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju czy też, jak ma to miejsce w przypadku owoców i warzyw, podmioty skupujące warzywa i owoce od rolników ryczałtowych, którzy je następnie przetwarzają bądź sprzedają.

Tym samym wpłatę taką pobierze np. ubojnia żywca czy bydła, a także sklep kupujący warzywa i owoce bezpośrednio od rolników. Wyżej podano oczywiście jedynie przykłady podmiotów obowiązanych do pobierania i przekazywania wpłat na odpowiednie fundusze promocji rolnictwa.

Podmioty te nie płacą jednak takich „składek” z własnych środków. Pobierają je bowiem od dostawców poszczególnych płodów rolnych, czyli głównie rolników.

Podmioty zobowiązane do naliczania i pobierania opłat na fundusze promocji od zbywcy danego towaru mają obowiązek potwierdzania, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenia i pobrania wpłat na fundusze promocji, które powinno zawierać w szczególności:
  • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
  • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
  • kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.

fot. monticellllo - Fotolia.com

Fundusz promocji rolnictwa a odliczenie VAT


Wprawdzie przepisy w sprawie wystawiania faktur VAT RR nie zawierają obowiązku podawania na takim dokumencie naliczonych kwot na fundusze promocji, niemniej jak słusznie zauważył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19.10.2009 r., nr IBPP1/443-787/09/LSz, nie ma żadnych przeszkód, aby informację taką na fakturze umieścić (lecz poza jej podstawowymi i obowiązkowymi elementami, tj. np. w uwagach w dolnej części faktury).

Kwota należna dostawcy za sprzedane płody rolne zostaje pomniejszona o wartość takiej opłaty. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy w przypadku, gdy dostawcą był rolnik ryczałtowy, zaś transakcja sprzedaży płodów rolnych została udokumentowana fakturą VAT RR, przekazanie mu na konto bankowe wartości tej faktury pomniejszonej o pobraną opłatę na fundusz promocji uprawnia nabywcę do odliczenia podatku naliczonego?

W przypadku faktur VAT RR obowiązują bowiem bardzo rygorystyczne przepisy w zakresie odliczania podatku naliczonego z nich wynikającego. Mianowicie zryczałtowany zwrot podatku wykazany na takiej fakturze staje się podatkiem naliczonym pod warunkiem, że należność wynikająca z faktury zostanie w całości zapłacona na rachunek bankowy rolnika w ciągu 14 dni od dokonania sprzedaży (z pewnymi wyjątkami, których nie będziemy tutaj rozstrzygać).

Potrącając zatem opłatę na fundusz promocji nabywca płodów rolnych nie przekazuje dostawcy pełnej kwoty za sprzedane płody rolne, a pomniejszoną o kwotę wpłaty na ten fundusz.

Wydaje się jednak, że w opisanym przypadku warunek uregulowania całej należności należy uznać za zachowany. Art. 116 ust. 8 ustawy o VAT mówi bowiem, że warunek zapłaty na konto bankowe dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Art. 116 ust. 9a ustawy o VAT dodaje natomiast, że przez należności za towary i usługi rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają one z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2011 r. nr ILPP2/443-410/11-4/MR wskazał zaś, że należne wpłaty na dany fundusz promocji są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy. Stanowią one bowiem potrącenia wynikające z innych ustaw.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: