eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Środki trwałe za pieniądze z PUP a PIT

Środki trwałe za pieniądze z PUP a PIT

2008-04-29 12:49

Otrzymana dotacja z urzędu pracy na nabycie środków trwałych nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie mogą natomiast stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 03.04.2008 r. nr IBPB1/415-15/08/AP/KAN-112/01/08.

Przeczytaj także: Środki trwałe i wyposażenie z dotacji a koszty firmy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu podatniczka wyjaśniła, że jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzi PKPiR oraz płaci podatek liniowy. Z urzędu pracy otrzymała jednorazową refundację kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych, za którą nabyła niezbędne wyposażenie zaliczone do środków trwałych firmy. W związku z tym zadała ona pytanie, czy refundacja ta jest przychodem z działalności gospodarczej, oraz czy koszt nabytego wyposażenia może zaliczyć do kosztów podatkowych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…)Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl art. 22 ust. 8 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Natomiast stosownie do treści art. 22a ust. 1 ww. ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

* budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
* maszyny, urządzenia i środki transportu,
* inne przedmioty,

o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż składniki majątku, których zakup został zrefundowany przez Urząd Pracy zostały zaliczone do środków trwałych. Nie stanowią one zatem wyposażenia, którym zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.) są rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, od środków trwałych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż kwota otrzymanej dotacji będąca w istocie zwrotem wydatków związanych z nabyciem środków trwałych w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych (zrefundowanych tą dotacją) nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej.

Oznacza to, iż skutki podatkowe otrzymanej refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla kierowanych do pracy bezrobotnych będą obojętne podatkowo. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: