eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Konkursy dla zwierząt: nagrody a podatek dochodowy

Konkursy dla zwierząt: nagrody a podatek dochodowy

2009-07-20 05:45

Otrzymane nagrody i premie pieniężne za udział w zawodach i wystawach zwierząt nie stanowią przychodów z działalności rolniczej. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeczytaj także: Prowadzenie szkółki leśnej a podatek dochodowy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W zapytaniu wskazano, iż zwierzęta (konie hodowlane) podatnika – rolnika ryczałtowego, biorą udział w zawodach i wystawach mających na celu wybranie najlepszego materiału zarodowego. Zawody te i wystawy są ogólnodostępne i ogłaszane w środkach masowego przekazu. Jednorazowe nagrody i premie finansowe wypłacane są w wysokości od 100 zł do ponad 1.000. Powstały wątpliwości czy należy je opodatkować podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.), co do zasady dotyczą opodatkowania wszelkich dochodów osób fizycznych. Jednakże przepisów tej ustawy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą co najmniej:

1. miesiąc – w przypadku roślin,
2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalistycznego gęsi lub kaczek,
3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

* licząc od dnia nabycia.

Ponadto, ilekroć w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o gospodarstwie rolnym, w myśl art. 2 ust. 4 tej ustawy, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Natomiast w myśl art. 2 ust. 2 ustawy, za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Z powoływanego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności.

Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Powyższa definicja nie obejmuje uczestnictwa zwierząt hodowanych z gospodarstwa rolnego w wystawach lub zawodach.

W treści wniosku podano, że Wnioskodawca będąc rolnikiem prowadzi w gospodarstwie hodowlę koni, które biorą udział w zawodach i wystawach mających na celu wybranie najlepszego materiału do rozrodu.

W związku z powyższym, wychodząc z definicji działalności rolniczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, iż nie wszystkie przychody, nawet jeśli pośrednio związane są z działalnością rolniczą, stanowią przychód z działalności rolniczej. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność (uczestnictwo w wystawach i zawodach) i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie. Nie zmieni tego faktu okoliczności, iż Wnioskodawca jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne.

W konsekwencji do przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę w związku z uczestnictwem zwierząt hodowlanych w wystawach i zawodach będą miały zastosowanie przepisy art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 powoływanej ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Reasumując, mając na uwadze powyższe oraz wskazane przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż uzyskane przez Wnioskodawcę nagrody oraz premie pieniężne nie stanowią przychodów z działalności rolniczej. Otrzymane nagrody oraz premie pieniężne podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w przepisach art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: