eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek CIT: w działalności rolniczej sprzedaż łożysk poporodowych

Podatek CIT: w działalności rolniczej sprzedaż łożysk poporodowych

2022-01-17 11:59

Podatek CIT: w działalności rolniczej sprzedaż łożysk poporodowych

Hodowla świń © pixabay.com

Łożyska poporodowe macior mające być przedmiotem planowanej sprzedaży będą pochodziły z własnego chowu i będą sprzedawane w stanie nieprzetworzonym, zatem sprzedaż łożysk poporodowych, będzie mogła zostać uznana za działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o CIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.01.2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.556.2021.1.ŚS.

Przeczytaj także: CIT: Dzierżawa gruntów rolnych to nie działalność rolnicza

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli świń traktowaną zgodnie z ustawą o CIT jako działalność rolnicza. Przychody z tej działalności są wyłączone z opodatkowania CIT-em. W 2021 r. spółka dokonała sprzedaży łożysk poporodowych macior. Zainteresowana zadała pytanie, czy sprzedaż ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”):
Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Pojęcie działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostało określone w art. 2 ust. 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym:
Działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1) miesiąc - w przypadku roślin,
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.

fot. pixabay.com

Hodowla świń

Łożyska poporodowe macior mające być przedmiotem planowanej sprzedaży będą pochodziły z własnego chowu i będą sprzedawane w stanie nieprzetworzonym, zatem sprzedaż łożysk poporodowych, będzie mogła zostać uznana za działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o CIT.


Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu.

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „związane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych, czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.(…)

Zgodnie z wskazaną powyżej definicją działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca).

W celu rozstrzygnięcia, czy sprzedaż łożysk poporodowych macior, stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy odnieść się do definicji językowej pojęcia „przetwórstwa”.

Produkt przetworzony to taki, który na skutek zastosowania względem niego określonych procesów technologicznych nabrał nowych cech, właściwości. Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się zasadniczo od stanu, w jakim produkt znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu.

Według Słownika Języka Polskiego (http://sjp.pl) „przetworzyć” to przekształcić coś twórczo; zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd; opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową. „Przetwórstwo” natomiast to przerabianie na dużą skalę surowców, zwłaszcza płodów rolnych, na gotowe produkty.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że łożyska poporodowe macior mające być przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży będą pochodziły z własnego chowu i będą sprzedawane w stanie nieprzetworzonym, zatem sprzedaż łożysk poporodowych, będzie mogła zostać uznana za działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o CIT. W konsekwencji, do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: