eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą

Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą

2021-06-16 13:12

Rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę korygującą

Status rolnika ryczałtowego a wystawianie faktur sprzedaży © pixabay.com

Podatnik będący rolnikiem ryczałtowym może wystawić fakturę korygującą „in plus” do faktury na sprzedaż buraków cukrowych opodatkowaną podatkiem VAT, wystawionej w okresie rozliczania VAT, a także zapłacić podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.06.2021 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.179.2021.1.JG.

Przeczytaj także: Jak wykazać fakturę VAT RR w nowym JPK_VAT?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne. Do końca listopada 2020 r. rozliczał z tego tytułu podatek VAT, a obecnie posiada status rolnika ryczałtowego. Zainteresowany sprzedaje buraki zewnętrznej spółce akcyjnej zgodnie z zawartym kontraktem. Sprzedaż ta miała miejsce w listopadzie 2020 r. i została udokumentowana wystawioną przez wnioskodawcę fakturą.

Zgodnie z zawartym porozumieniem wnioskodawca jest zobowiązany wystawiać faktury korygujące w przypadku zaistnienia zmiany wartości sprzedanych buraków i taka potrzeba zaistniała po zmianie ze statusu podatnika VAT na rolnika ryczałtowego. Nieznacznie wrosła cena buraków, które wnioskodawca sprzedał jako czynny podatnik VAT. Przyczyną korekty faktury jest: „Zwyżka ceny buraków - dopłata za wysłodki niedowiezione”.

Po sprzedaży buraków wnioskodawca otrzymuje wysłodki, które rozsiewa na polu jako kompost. Po zakończeniu sprzedaży cukrownia wylicza, ile wysłodów mu przysługuje. Po jakimś czasie okazało się, że wnioskodawca nie otrzyma części wysłodków i stąd konieczność wystawienia faktury korygującej do faktury na sprzedaż buraków cukrowych. Wartość korekty wynosi 82,96 zł netto; 6,64 zł VAT; 89,60 zł brutto.

Zmiana ceny zaistniała 26 stycznia 2021 r.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy obecnie – jako rolnik ryczałtowy, może wystawić fakturę korygującą „in plus” do faktury na sprzedaż buraków cukrowych opodatkowaną podatkiem VAT i zapłacić podatek VAT do urzędu skarbowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

fot. pixabay.com

Status rolnika ryczałtowego a wystawianie faktur sprzedaży

Rolnik ryczałtowy generalnie nie wystawia faktur sprzedażowych jak też korekt takich faktur. Fiskus przyznał jednak, że wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której to konieczne jest skorygowanie sprzedaży za okres, kiedy to rolnik był czynnym podatnikiem VAT, a udokumentowanej fakturą przez niego wystawioną.


„(…) Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność rolnicza - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy, obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN 4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług rolniczych.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, iż działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy.

Wskazać należy, że w rozdziale ustawy odnoszącym się do szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, w art. 117 ustawy zostało wskazane, że rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:
1. wystawiania faktur;
2. prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
3. składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1.
4. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96.

W myśl art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie art. 116 ust. 3 ustawy, faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z art. 116 ust. 4 ustawy, w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

Stosownie do przepisu art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
Elementy jakie powinna zawierać faktura są wskazane w przepisie art. 106e ust. 1 ustawy.

Na mocy art. 106j ust. 1 ustawy, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:
1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
- podatnik wystawia fakturę korygującą.

W świetle art. 106j ust. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać:
1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
a. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,
b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
4. przyczynę korekty;
5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

W myśl art. 29a ust. 17 ustawy, w przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Z przytoczonych uregulowań wynika, że faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku od towarów i usług, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich jej elementów, w szczególności w części dotyczących danych obligatoryjnych umieszczonych na fakturze. W konsekwencji, jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, również gdy dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, udzielono rabatu, bądź upustów i obniżek cen.

Zatem, co do zasady, korygowanie pierwotnie wystawionej faktury, z przyczyn wskazanych wyżej, powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Tym samym, istotą faktur korygujących jest korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.(…)

Wnioskodawca wskazał, że na podstawie zawartego „Porozumienia” jest zobowiązany wystawiać fakturę korygującą w przypadku zaistnienia zmiany wartości sprzedanych buraków. Po zmianie Wnioskodawcy ze statusu podatnika VAT na rolnika ryczałtowego w dniu 26 stycznia 2021 r. zaistniała potrzeba skorygowania faktury na sprzedaż buraków cukrowych opodatkowanej podatkiem VAT wystawionej w listopadzie.

Z wniosku wynika, że przyczyną korekty faktury była dopłata za wysłodki, których Wnioskodawca nie otrzymał. W związku z powyższym, jeżeli w chwili dostawy buraków, tj. w listopadzie 2020 r. Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT, to w przypadku zaistnienia 26 stycznia 2021 r. przyczyny wystawienia korekty w odniesieniu do tej dostawy również działa jako czynny podatnik podatku VAT, pomimo że jak wskazał, od 1 grudnia 2020 r. jest rolnikiem ryczałtowym. Wskazana w opisie spawy korekta niewątpliwie związana jest z transakcją (dostawą buraków), w odniesieniu do której Wnioskodawca występował jako podatnik VAT czynny i tym samym również korekta związana jest z dostawą opodatkowaną, pomimo że przyczyna jej zaistniała w momencie kiedy Wnioskodawca posiadał już status rolnika ryczałtowego.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w tym przypadku korektę należy odnosić do stanu faktycznego istniejącego w momencie dokonanej dostawy i statusu Wnioskodawcy (plantatora) określonego na ten moment. W rozpatrywanym przypadku wystawienie faktury korygującej ma na celu prawidłowe wykazanie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w odniesieniu do wykazanych w fakturze pierwotnej w momencie, gdy Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT, korekta będzie więc związana z dostawą buraków, która miała miejsce w listopadzie 2020 r.

Przechodząc zatem do kwestii skorygowania faktury Wnioskodawcy, który na dzień dokonania dostawy buraków cukrowych był czynnym podatnikiem podatku VAT, a następnie zmienił swój status stając się rolnikiem ryczałtowym, stwierdzić należy, że korekta ta powinna być udokumentowana zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy fakturą wystawioną przez dostawcę produktów rolnych (Wnioskodawcę), przy zastosowaniu właściwej stawki podatku dla tego towaru. W takim bowiem przypadku nie mają zastosowania zasady określone w art. 115-116 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem dostawa realizowana była przez podmiot niebędący rolnikiem ryczałtowym. Z tych też względów należy uznać, że w takim przypadku Wnioskodawca jest uprawniony do wystawienia faktury korygującej obejmującej dostawy zrealizowane w okresie, gdy działał jako podatnik VAT czynny.

Reasumując stwierdzić należy, że dostawy zrealizowane przez Wnioskodawcę na rzecz cukrowni, powinny być udokumentowane w sposób określający rzeczywisty przebieg transakcji, a więc jak powyżej wskazano, dostawa zrealizowana przez podatnika VAT czynnego na zasadach ogólnych określonych w tej ustawie. Natomiast w przypadku zaistnienia konieczności dokonania korekty ceny, która jest związana z pierwotną dostawą buraków, korekta ta powinna być dokonana przez Wnioskodawcę jako czynnego podatnika podatku VAT.

W konsekwencji odpowiadając na pytanie Wnioskodawcy stwierdzić należy, że aktualnie będąc rolnikiem ryczałtowym, Wnioskodawca może wystawić fakturę korygującą „in plus” do faktury na sprzedaż buraków cukrowych opodatkowaną podatkiem VAT i zapłacić podatek VAT do właściwego urzędu skarbowego, powyższe wynika z faktu, że w momencie dostawy buraków do cukrowni, czyli w listopadzie 2020 r. Wnioskodawca był czynnym podatnikiem podatku VAT.(…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: